Historisk arkiv

Nye innkjøpsregler med sosial vinkling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nye offentlige innkjøpsregler skal gjøre det enklere å ha en funksjonshemning. Innkjøpere i forvaltningen skal nå ta hensyn til såkalt universell utforming før de gjør sine valg.

Pressemelding

Nr.: 16/2006
Dato: 03.05.06
Kontaktperson: Seniorrådgiver Ragnvald Berggrav, tlf. 92 45 53 37

Nye innkjøpsregler med sosial vinkling

Nye offentlige innkjøpsregler skal gjøre det enklere å ha en funksjonshemning. Innkjøpere i forvaltningen skal nå ta hensyn til såkalt universell utforming før de gjør sine valg. Det innebærer at i offentlig sammenheng skal alt fra potteplanter med pollenpotensiale, til transportmidler og bygninger med dårlig gjennomtenkte tilgjengelighetsløsninger, siles ut allerede i innkjøpsfasen.

– Dette er nytt i forhold til eksisterende regelverk, og vil bidra til at produkter og omgivelser utformes slik at de kan benyttes av alle, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Den nye forskriften åpner også for at innkjøperne kan avgrense en konkurranse til bedrifter der flertallet av de ansatte som skal lage produktet eller utføre tjenesten, har en funksjonshemning. Innkjøperne kan dessuten stille sosiale betingelser til leverandørene, som for eksempel krav om integrering av langtidsledige.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner skal kunne videreutvikle sitt samfunnsnyttige arbeid. Det skal derfor fortsatt være adgang til å kjøpe helse- og sosialtjenester direkte fra ideelle organisasjoner.

– Dette er virksomheter som på mange måter er det offentliges forlengede arm når det gjelder å løse menneskelige og sosiale oppgaver, sier Grande Røys. – Vi vil jobbe videre med å utvikle et best mulig samarbeid med disse aktørene.

Loven krever allerede i dag at offentlige innkjøpere skal ta hensyn til konsekvenser for miljøet. Norge ligger helt i Europa-toppen når det gjelder miljøbevisste offentlige innkjøp. For å styrke dette arbeidet ytterligere, er det nye regelverket enda bedre tilrettelagt for å gjøre grønne innkjøp. Blant annet åpner forskriften for bruk av merking for å dokumentere miljøkvalitetene, som for eksempel Svanen.

Også produksjonsforholdene bør være akseptable.

– Jeg er opptatt av at det offentlige skal ta et samfunnsansvar ved å kreve at produktene de kjøper er produsert under etisk forsvarlige forhold, sier Grande Røys.

Mange norske virksomheter ønsker å ta et slikt ansvar, men vet ikke hvordan det skal gjøres. Departementet vil derfor kartlegge mulighetene for å stille slike krav og hvordan de bør utformes, for å kunne rettlede brukerne.