Forsiden

Historisk arkiv

Utvidet varslingskanal skal iverksettes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvardepartementet (FD) iverksatte fra 1. januar 2009 nye rutiner for varsling i FD. Dette omfatter varsling av alle kritikkverdig forhold.

Alle ansatte har en rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold som de er kjent med. Et kritikkverdig forhold kan være brudd på lover og regler, interne normer og retningslinjer.

På bakgrunn av dette lanserte FD for to år siden en intern kanal for varsling om økonomisk mislighold og korrupsjon.

Forsvarsministeren forteller at erfaringene etter disse årene har vært positive, og at kanalen har fungert etter hensikt.

I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser er de tidligere retningslinjene nå revidert til å omfatte varsling av alle kritikkverdige forhold.

Foto: Forsvarets Mediesenter, arkivbilde

Fokus på åpenhet
- Ved å utvide varslingskanalens virkeområde håper vi å bidra til ytterligere fokus på åpenhet og ytringsfrihet på arbeidsplassen, samt utvikling av et godt ”varslingsklima”, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hun forteller at et av målene er at det skal være enkelt og sikkert å varsle, samtidig som varslerne skal føle seg ivaretatt og beskyttet.

- De skal oppleve at den de rapporterer til tar varsleren på alvor og følger opp, poengterer hun.

Slik varsler du
Varsling kan gjøres per telefon, e-post, i brev eller ved personlig fremmøte. Varslingskanalene kan også brukes av andre enn forsvarsansatte, som publikum eller leverandører.

En henvendelse bør ha med:
• Fullt navn, grad/tittel for varsleren (Kan være anonym)
• Varslerens tjenestested      (Kan også være anonymt)
• Dato for rapportering
• Konkret hva en har observert
• Hvilke lover, regler og bestemmelser som kan være brutt
• Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen
• Sted for handlingen
• Nærmere beskrivelse av handlingen, eventuelt med personlige synspunkter/vurderinger
• Ønsker du å komme til en fortrolig samtale om saken?

Kontaktpunkter:
Telefon: 23 09 60 36
E-post: varslingskanal@fd.dep.no
Adr.: FD LED Con, postboks 8126 dep 0032 Oslo.

Overordnede prinsipper for varslingssaker:

Varslingssystemet i forsvarssektoren legger disse overordnede prinsippene til grunn:

• Arbeidet bygger på nulltoleranse, og alle henvendelser skal tas tak i med en gang
• Anonymitet er mulig
• Anonyme kilder er like mye verdt som åpne kilder
• De ulike metodene for varsling skal verdsettes likt
• Konfidensiell behandling
• Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser.