Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye budsjettall for 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

85/2006

Finansdepartementet legger i dag fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2006. I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Pressemelding

Nr.: 85/2006
Dato: 01.12.06
Kontakt: Morten Baltzersen, telefon 22 24 43 00 / mobil 977 87 486, Nina Bjerkedal, telefon 22 24 45 00 / mobil 480 99 712

Nye budsjettall for 2006

Finansdepartementet legger i dag fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2006. I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2006 beregnes til 62,5 milliarder kroner, en reduksjon på 3,4 milliarder kroner sammenliknet med det opprinnelige budsjettforslaget. Samtidig er det oljekorrigerte underskuddet redusert med 13,4 milliarder kroner, til 57,4 milliarder kroner. Nedgangen i underskuddet skyldes i stor grad økte skatteinntekter fra fastlandsøkonomien, hvorav en betydelig andel kan føres tilbake til konjunkturutviklingen.

Både i Nasjonalbudsjettet 2006 og i tilleggsproposisjonen for 2006, som ble fremmet etter regjeringsskiftet, ble det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet for 2006 anslått til 65,9 milliarder kroner. Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2006 ble det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet holdt uendret på dette nivået. I Nasjonalbudsjettet 2007 ble anslaget på det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2006 nedjustert med om lag 3 milliarder kroner, til 62,9 milliarder kroner. Nedjusteringen var knyttet til at skatteinntektene fra fastlandsøkonomien ble anslått å øke klart sterkere enn tidligere lagt til grunn og sterkere enn det som kunne tilbakeføres til ny informasjon om konjunkturutviklingen.

Etter ferdigstillelsen av Nasjonalbudsjettet 2007 er det kommet ny informasjon om skatteinngangen som det er gjort rede for i Tillegg nr. 4 til St.prp. nr. 1 (2006 – 2007). Den nye informasjonen tilsier at anslaget for statens og kommunesektorens samlede strukturelle skatter og avgifter justeres opp med 2½ milliarder kroner i 2006. Den delen av inntektsveksten som kan føres tilbake til konjunkturutviklingen (om lag 1½ milliarder kroner) er da holdt utenom. De økte strukturelle skatteinntektene på 2½ milliarder kroner tilfaller kommunesektoren. Anslaget for de strukturelle skatteinntektene på statsbudsjettet for 2006 opprettholdes dermed på om lag samme nivå som i Nasjonalbudsjettet 2007.

I forbindelse med nysalderingen foreslås det endringer i utgifter og i inntekter utenom skatter og avgifter som samlet sett bidrar til å redusere det strukturelle underskuddet med om lag 0,4 milliarder kroner i 2006 i forhold til anslagene i Nasjonalbudsjettet 2007. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2006 kan etter dette anslås til 62,5 milliarder kroner. Finansdepartementet vil komme tilbake med oppdaterte tall for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2006 i forbindelse med Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2006 og Revidert nasjonalbudsjett 2007, med utgangspunkt i en samlet gjennomgang av utviklingen i norsk økonomi.

Siden Stortinget vedtok budsjettet i fjor høst er det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet redusert med 13,4 milliarder kroner, fra 70,8 milliarder kroner til 57,4 milliarder kroner. Reduksjonen skyldes i stor grad økte skatteinntekter fra fastlandsøkonomien på 12,2 milliarder kroner, hvorav en betydelig del kan føres tilbake til konjunktursituasjonen.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås nå til 357,9 milliarder kroner i 2006 som er om lag 30 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Dette skyldes blant annet at skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten er økt med 21,2 milliarder kroner, mens inntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er økt med 7,5 milliarder kroner. Inntektsøkningene skyldes i hovedsak høyere oljepris enn opprinnelig lagt til grunn. Fondets renteinntekter og utbytte anslås nå til 49 milliarder kroner. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond - Utland i 2006 anslås dermed til 349,5 milliarder kroner.

Den reelle, underliggende utgiftsveksten på statsbudsjettet fra 2005 til 2006 anslås nå til knapt 2 prosent regnet i forhold til regnskap for 2005. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2006, som ble fremmet etter stortingsvalget høsten 2005, ble den reelle, underliggende utgiftsveksten anslått til drøyt 1½ prosent.

Les St.prp. nr. 31 (2006-2007) her.

Til toppen