Historisk arkiv

Regulering av fisket etter kolmule i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2008. Den norske totalkvoten er på 429.580 tonn. Det er avsett 2.000 tonn til dekning av bifangst av kolmule i andre fiskeri, og 3.000 tonn til forskings- og undervisingsformål.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2008. Den norske totalkvoten er på 429.580 tonn. Det er avsett 2.000 tonn til dekning av bifangst av kolmule i andre fiskeri, og 3.000 tonn til forskings- og undervisingsformål.

Fartøy med kolmuletrålløyve kan fiske og lande inntil 323.491 tonn. 244.269 tonn av dette kan fiskast i EU-farvatn, og 51.080 tonn i Færøysona. Fiskeridirektoratet får fullmakt til å fastsetje fartøykvotar.

Industritrålarane og nordsjøtrålarane kan fiske og lande 101.089 tonn. 60.000 tonn av dette kan fiskast i EU-farvatn, og 10.000 tonn i Færøysona. Fiskeridirektoratet får fullmakt til å fastsetje fartøykvotar/maksimalkvotar.