Historisk arkiv

Regulering av fisket etter raudspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter raudspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2008.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett forskrift om regulering av fisket etter raudspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2008.

Den norske kvoten i Nordsjøen for 2008 er på 1105 tonn, medan kvoten i Skagerrak er på 187 tonn. Til saman er dette ein liten auke av kvoten frå 2007. 

I reguleringane vert det som i tidlegare år lagt opp til å sikre fiskemuligheitene for det konvensjonelle raudspettefisket, og å unngå at dette fisket vert stoppa i løpet av året.  

I fisket i Nordsjøen er det avsett 60 tonn til fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar, medan 1045 tonn tilfell trålarane.  

I Skagerrak er det avsett 80 tonn til fartøy som fiskar med konvensjonelle reiskapar, og 107 tonn til trålarane. 

For trålfartøy som fiskar raudspette i Nordsjøen gjeld ein maksimalkvote på 420 tonn, medan det for trålfartøy gjeld ein maksimalkvote på 35 tonn i fisket etter raudspette i Skagerrak. Fisket kan verte stoppa dersom totalkvoten eller gruppekvoten vert berekna oppfiska.