Historisk arkiv

Habilitetsvurderingen av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er gjennomført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet bad Justisdepartementet om å foreta en habilitetsvurdering av Berg-Hansen på grunn av hennes eierinteresser og tidligere styreverv. Dette er vanlig praksis for alle departement som får statsråder med eierinteresser eller tidligere verv.

I Justisdepartementets juridiske vurdering av habilitet knyttet til Berg-Hansens og nærståendes eierinteresser i Sinkaberg-Hansen AS vil det [sitat fra Justisdepartementets vurdering]: ”bare unntaksvis … foreligge inhabilitet i saker av generell karakter”.  Slike generelle saker vil for eksempel være forskrifter og andre typer beslutninger om rammebetingelser for næringen.

Statsråden vil [sitat fra Justisdepartementets vurdering]: ”som klar hovedregel være inhabil til å behandle individuelle saker som dette selskapet er part eller har sterke interesser i. Det samme må gjelde for selskaper som fullt ut eies av Sinkaberg-Hansen AS”. Slike individuelle saker vil for eksempel være klagesaker.

Når det gjelder betydningen av tidligere verv er den juridiske vurderingen [sitat fra Justisdepartementets vurdering]: ”at det normalt ikke medfører inhabilitet at statsråden tidligere hadde en posisjon hos en aktør som har interesser i en sak som departementet har til behandling. Også på dette området vil det [sitat fra Justisdepartementets vurdering]: "kun unntaksvis oppstå inhabilitet i generelle saker".

[Sitat fra Justisdepartementets vurdering]: ”Vi ser imidlertid særlig to forhold som kan tenkes å lede til inhabilitet. Det ene er at tjenestemannen hadde befatning med saken i sin sentrale posisjon for selskapet eller organisasjonen.… det kan være hensiktsmessig med et utgangspunkt om at statsråden anses inhabil i alle individuelle saker som ble styrebehandlet hos en aktør mens hun satt i styret for aktøren”…. ”Det andre forholdet som kan tenkes å medføre inhabilitet, er at tjenestemannens tilknytning til selskapet eller organisasjonen ligger så nært i tid at det er nærliggende å tro at hun fortsatt identifiserer seg med denne aktørens interesser”.

De generelle retningslinjene som er gitt i Justisdepartements brev vil ligge til grunn for statsrådens avgjørelse om hun er innhabil i den enkelte sak hvor det kan være spørsmål om dette. Retningslinjene viser at statsråden vil være habil i de absolutt fleste saker som behandles i Fiskeri- og kystdepartementet.


Lenker: