Historisk arkiv

Arbeidsgruppe skal vurdere sanksjonsregler i akvakulturloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kontakt: Avdelingsdirektør Martin Bryde 22246478

- Jeg har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på sanksjonsreglene i akvakulturloven. Havbruksnæringa er en stor og viktig næring i Norge, som bidrar til verdiskaping og sysselsetting langs hele kysten. Akvakulturloven skal gi oss mekanismer som sikrer rettferdige og hensiktsmessige reaksjoner ved eventuelle overtredelser av regelverket og uønsket påvirkning av miljøet i sjøen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Jeg har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på sanksjonsreglene i akvakulturloven. Havbruksnæringa er en stor og viktig næring i Norge, som bidrar til verdiskaping og sysselsetting langs hele kysten. Akvakulturloven skal gi oss mekanismer som sikrer rettferdige og hensiktsmessige reaksjoner ved eventuelle overtredelser av regelverket og uønsket påvirkning av miljøet i sjøen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Flere instanser, både Sivilombudsmannen, ulike miljø- og villfiskinteresser og oppdrettsnæringen, har stilt spørsmål ved reglene og forankringen i loven. Saken har også vært oppe i Stortinget. Sanksjonene i akvakulturloven er bl.a. tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og staff, dvs. bøter eller fengsel.

- Det er viktig at sanksjonsreglene som skal tas i bruk overfor havbruksnæringa er velbegrunnede og faglig forankret, slik at de er i tråd med den alminnelige rettsfølelsen. Arbeidsgruppen skal nå gjennomgå og vurdere de gjeldende sanksjonsbestemmelsene i akvakulturloven, og eventuelt komme med forslag til endringer. Dette vil gi oss et godt faglig fundament i departementets videre arbeid med etterkontroll med akvakulturloven, sier fiskeri- og kystministeren.

Arbeidsgruppens medlemmer, som er hentet fra ulike miljøer, har alle arbeidet med forvaltningssanksjoner generelt eller spesielt i forbindelse med akvakultur.

Arbeidsgruppens medlemmer er

  • Stipendiat Jon Christian F. Nordrum, Universitetet i Oslo, Oslo (leder)
  • Advokat Kirsten Berger, Regjeringsadvokaten, Oslo
  • Førstestatsadvokat Lars Fause, Statsadvokatembetene i Troms og Finnmark, Tromsø
  • Seksjonssjef Ingunn B. Gjersvik, Konkurransetilsynet, Bergen
  • Avdelingssjef Charles Ingebrigtsen, Norges Råfisklag, Tromsø
  • Seniorrådgiver Britt Leikvoll, Fiskeridirektoratet, Bergen
  • Avdelingsdirektør Nils Ola Widme, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Oslo

Det er lagt opp til at arbeidsgruppen organiserer arenaer for kontakt og dialog med representanter fra berørte næringer og andre interessenter, som for eksempel miljøinteresser.  Arbeidsgruppen skal etter planen levere sitt arbeid til departementet 20. april 2012. Rapporten vil gi departementet et viktig grunnlag for det videre arbeidet med en proposisjon til Stortinget med forslag om endringer i akvakulturloven.

Vedlegg: mandat (PDF-format)