Historisk arkiv

Norge tar selsaken til WTO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Regjeringen har besluttet å be WTO om opprettelsen av et tvisteløsningspanel om EUs omsetningsforbud mot selprodukter. - For norske myndigheter handler denne saken om viktige prinsipper, som vår rett til å drive bærekraftig høsting av våre levende marine ressurser, og til å kunne omsette produktene fra fangst og fiske, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen har besluttet å be WTO om opprettelsen av et tvisteløsningspanel om EUs omsetningsforbud mot selprodukter. 

- Vi anser EUs omsetningsforbud mot selprodukter for å være i strid med WTOs regelverk og ønsker en uavhengig vurdering av et tvisteløsningspanel i WTO, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Konsultasjonene med EU om deres forbud mot omsetning av selprodukter har ikke ført til en minnelig løsning. Norske myndigheter har derfor i dag anmodet WTO om å opprette et tvisteløsningspanel. Canada ba om dette 11. februar. En slik panelbehandling vil anslagsvis vare i ett år.

EUs selforordning (forordning 1007/2009/EF), som forbyr all omsetning av selprodukter i EU med tre meget begrensede unntak, trådte i kraft 20. august 2010. Forordningen stanser i praksis all norsk eksport av selprodukter til EU.

- For norske myndigheter handler denne saken om viktige prinsipper, som vår rett til å drive bærekraftig høsting av våre levende marine ressurser, og til å kunne omsette produktene fra fangst og fiske, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I likhet med Canada, anser Norge at det ikke er grunnlag for EUs forbud. Selbestandene er ikke truede, og norsk fangst er underlagt streng kontroll. I november 2009 ble det derfor besluttet å bringe saken inn for formelle tvisteløsningskonsultasjoner i WTO.  Sammen med Canada avholdt Norge slike konsultasjoner med EU 15. desember 2009. I forbindelse med ikrafttredelsen av selforbudet 20. august 2010, vedtok EU en gjennomføringsforordning (forordning 737/2010/EU) som utdyper og presiserer selforordningens unntak og sertifiseringssystemet for produkter som omfattes av unntakene. I lys av dette avholdt Norge og Canada i desember 2010 supplerende konsultasjoner med EU under WTOs tvisteløsningssystem.