Historisk arkiv

Gjeninnføring av lineegnetilskuddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Som en del av tiltakspakken for torskenæringen, fremmet regjeringen 13. september i tilleggsproposisjon 192 S forslag om å gjeninnføre lineegnetilskuddet.

- Lineegnetilskuddet er et ønske fra næringen, og jeg håper en gjeninnføring vil føre til økt linefangst med høy kvalitet, sier statsråd Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen har fremmet et forslag om å sette av 3 mill. kroner til lineegnetilskuddet i 2013, og foreslår 18 mill. kroner i budsjettet for 2014 til lineegnetilskuddet. Garantikassen for fiskere får oppgaven med å administrere lineegnetilskuddet og føre kontroll med utbetalingene. Tilskuddet er satt til 19 kroner per 100 krok på manuelt egnede liner, og vil bli utbetalt direkte til båteieren. Departementet vil kunne justere satsen i løper av året.