Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapport om helseforetaksmodell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen er velegnet, konkluderer konsulentfirmaer.

Pressemelding

Nr.: 68
Dato: 12.12.2005

Sykehusreformens organisasjonsform er velegnet

Helseforetaksmodellen som ble innført i forbindelse med sykehusreformen utgjør et velegnet fundament for styring og utvikling av spesialisthelsetjenesten også i årene som kommer. Dette er hovedkonklusjonen i en evaluering av helseforetaksmodellens funksjonalitet som er utført av konsulentfirmaene AGENDA og MUUSMANN, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Rapporten gir en bekreftelse på at helseforetaksmodellen bør bestå, men peker også på at det er behov for justeringer og endringer i måten den rent faktisk har utviklet seg på. Noen av anbefalingene i rapporten har regjeringen allerede sett og fulgt opp i Soria-Moria- erklæringen, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Sykehusreformen ble innført i 2002. Sentrale element i reformen var at staten overtok eieransvaret fra fylkeskommunene, det ble opprettet fem regionale helseforetak og sykehusene ble organisert som helseforetak med egne styrer.

Behov for utvidet lokal- og regionalpolitisk innflytelse

Rapporten anbefaler klart at den lokale og regionalpolitiske innflytelse utvides. De foreslår at dette kan gjøres gjennom fast etablering av samfunnspanel, eller at det åpnes rom for deltakelse av kommunale politikere og fylkespolitikere i styrene til de regionale og lokale helseforetakene. – Regjeringen har allerede sagt at folkevalgte skal inn i styrene. For styrene i de regionale helseforetak legges det opp til ny sammensetning i foretaksmøter i januar 2006, for helseforetakene fra 1. mai 2006, sier Brustad.

Konsulentrapporten peker også på at det er behov for at Stortinget i høyere grad blir involvert på en strategisk måte i utviklingen av spesialisthelsetjenesten og at det blir skapt en plattform for dette. – Utarbeidelse av nasjonale helseplaner slik vi foreslår i Soria-Moria-erklæringen, kan være en slik plattform, påpeker Sylvia Brustad.

Samspill med primærhelsetjenesten fremtidens utfordring

Konsulentrapporten peker på at i dagens situasjon, hvor spesialisthelsetjenesten er preget av relativt få og ganske store helseforetak, vil samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten være den kanskje største utfordringen for det norske helsesystem som helhet i de nærmeste årene. – Helse- og omsorgsdepartementet etablerer en arbeidsgruppe for å bedre samarbeidet mellom de ulike nivåene i tjenesten, påpeker helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Arbeidsgruppen er en del av oppfølgingen til Wisløffutvalgets NOU-2005:3 ”Fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste”, med frist for levering 1. juni 2006.

Sosial- og helsedirektoratet har oppgaver som foreslås overført til de regionale helseforetak

Konsulentrapporten påpeker at Sosial- og helsedirektoratet har enkelte oppgaver som de regionale helseforetak i høy grad kan overta ansvaret for. De peker særlig på områder som IKT, prioritering og kvalitet hvor det i dag skjer dobbeltarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetak. – Rolle- og ansvarsfordeling mellom sentrale aktører har vært et sentralt tema siden reformen ble innført. Evalueringsrapporten viser at vi må arbeide enda mer med dette, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Rapporten ”Belysning av helseforetaksmodellens funksjonalitet – en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer”, skrevet av konsulentfirmaene AGENDA og MUUSMANN er elektronisk tilgjengelig (PDF-format).

Til toppen