Historisk arkiv

Foreløpig nei til heroin i behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil ikke innføre en prøveordning med heroinassistert behandling på nåværende tidspunkt.

– Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, og vi vil derfor ikke innføre en prøveordning med slik behandling nå. Men vi vil følge utviklingen internasjonalt nøye, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fem av ni medlemmer i Stoltenbergutvalget foreslo et tidsbegrenset forsøksprosjekt med heroin i behandling av narkotikaavhengige. De vurderte forskningsmaterialet og erfaringene fra andre land som interessante.

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag, relatert til norske forhold, foreslo flertallet at det åpnes for et tidsbegrenset forsøksprosjekt, der behandling med heroin inkluderes i legemiddelassistert rehabilitering. Flertallet av høringsinstansene støttet imidlertid ikke utvalgets flertall.

Som en oppfølging av et vedtak fra Stortinget 1. juni 2009, arrangerte Norges Forskningsråd en konsensuskonferanse om heroinassistert behandling. En konsensusrapport fra et bredt sammensatt panel, konkluderte med at det ikke er godt nok grunnlag for å innføre heroinassistert behandling i Norge.

Etter en samlet vurdering mener regjeringen at det ikke er godt nok grunnlag for å innføre en prøveordning med heroinassistert behandling på nåværende tidspunkt.

Rusavhengige som kunne være aktuelle for et prøveprosjekt, skal sikres forsvarlige og helhetlige tjenester på lik linje med øvrige rusavhengige.