Historisk arkiv

Nytt fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Fra nyttår økes inkassosatsen, flere straffesaker vil kunne løses gjennom mekling, og det blir nye regler for kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet.

Endring i reglene om sletting av fingeravtrykk fra utlendingsregisteret
Utlendingsforskriften endres slik at adgangen av fingeravtrykk utvides i visse tilfeller. Dette vil særlig gjelde i de tilfeller der utlendingen har fått permanent oppholdstillatelse, men ikke har dokumentert sin identitet, eller har fått avslag på søknad om asyl eller tillatelse for øvrig, og det ikke er klart at vedkommende har forlatt Norge.

Nye regler for kontroll med reisende mellom Svalbard og fastlandet
Fra 1. februar 2011 skal det foretas inn- og utreisekontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Etter Schengen-regelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense. Etter Schengenregelverket skal det foretas kontroll av alle som passerer en Schengen yttergrense.

Flere straffesaker kan løses gjennom mekling
Politimestrene får adgang til å delegere begrenset påtalekompetanse til lensmenn og politistasjonssjefer slik at disse skal kunne overføre visse saker til behandling i konfliktråd. Lovendringen er en oppfølging av en prøveordning om lensmennenes kompetanse til å overføre straffesaker til konfliktrådsbehandling.

Endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova
På bakgrunn av regjeringens tiltak i forbindelse med problemer med såkalte lavinnskuddsboliger er det vedtatt endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova som innebærer at det ved avtale om salg av bolig i borettslag skal opplyses om kontantvederlag, andel fellesgjeld i borettslaget og den samlede summen av disse beløpene. Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Endringer i tomtefesteloven
Det innføres et forbud mot å etablere festeforhold på bebygde tomter når bebyggelsen på tomten skal benyttes til boligformål. Også denne endringen har bakgrunn i regjeringens tiltak i forbindelse med problemer med såkalte lavinnskuddsboliger.

Endring i panteloven
En endring i panteloven trer i kraft 1. januar 2011. Endringen gjelder adgangen til å avtale panterett i innskudd på konto i kredittinstitusjon til fordel for den samme kredittinstitusjonen. Endringen gjelder også etablering av rettsvern for slik panterett. Dette er en spesialregulering av panterett i enkle krav, se panteloven §§ 4-4 og 4-5. Kredittinstitusjonen blir både debitor til innskuddet og panthaver med innskuddet som pantobjekt.

Inkassosatsen økes
Det blir en generell endring i inkassosatsen. Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Departementet har fastsatt at satsen fra og med 1. januar 2011 skal være 610 kroner.

Salærsatsen heves
Salærsatsen for advokater i straffesaker og i benefiserte saker heves fra kr 890 til kr 905. (Rettsgebyret neste år forblir uendret: Kr 860,-)

Ny sivilbeskyttelselslov
Ny lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) trer i kraft 1. januar 2011. Loven erstatter sivilforsvarsloven av 1953. Tradisjonelle internasjonale konflikter med bruk av militærmakt mellom stater som en del av trusselbildet, er ikke lenger like fremtredende. Både natur- og menneskeskapte katastrofer, herunder flom, store ulykker, pandemier utgjør i dag betydelige utfordringer i forhold til samfunnssikkerheten. Sivilbeskyttelsesloven er innrettet med dette trusselbildet som bakgrunn. Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier ved bruk av ikke-militær makt innenfor hele krisespekteret. Sivilforsvarets oppgave som en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene tydeliggjøres, samtidig som det også gis bestemmelser om tiltak og plikter for kommuner, virksomheter og enkeltpersoner. Fra 1. januar 2010 fikk kommunene et lovpålagt krav om å gjennomføre overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser samt krav om å lage en overordnet beredskapsplan for hele kommunen. Disse bestemmelsene videreføres i ny sivilbeskyttelseslov.