Historisk arkiv

Europeiske samvirkeforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Regjeringen foreslår en ny lov om europeiske samvirkeforetak. Den nye loven vil gjøre det enklere for samvirkeforetak å flytte hovedkontoret til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse.

Pressemelding

Nr.: 32 - 2006
Dato: 07.04.06

Europeiske samvirkeforetak – en ny foretaksform i norsk rett

Regjeringen foreslår en ny lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven). I forslaget gjennomføres en EU-forordning om europeiske samvirkeforetak. Den nye loven vil gjøre det enklere for samvirkeforetak å flytte hovedkontoret til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse.

Den nye foretaksformen er først og fremst et tilbud til samvirkeforetak som ser flere enn én EØS-stat som sitt marked.

Det er særskilte regler om opprettelse, organisering med mer av SCE-foretak. For øvrig skal nasjonale regler som gjelder for samvirkeforetak også gjelde for SCE-foretak.

For boligbyggelag og borettslag vil henholdsvis Bustadbyggjelagslova og Burettslagslova utgjøre en form for basisregulering av foretaksrettslige forhold. Det samme gjelder for meieriselskap, men i mindre grad idet Meieriselskapsloven bare inneholder noen få regler om denne typen samvirkeforetak. Utover dette er det per i dag få lovregler om samvirkeforetak.

Dersom det vedtas en alminnelig lov om samvirkeforetak, vil denne loven utfylle reglene for alminnelige SCE-foretak.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Tone Ofstad, tlf 22 24 53 74

Aktuell lenke:

Ot.prp. nr. 60 (2005-2006) Om lov om europeiske samvirkeforetak ved ­gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)