Historisk arkiv

Standardisert personskadeerstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Et utvalg som har sett på reglene for utmåling av personskadeerstatninger har i dag levert sin utredning til justisminister Knut Storberget.

Et utvalg som har sett på reglene for utmåling av personskadeerstatninger har i dag levert sin utredning til justisminister Knut Storberget. Utvalget foreslår blant annet at erstatning for tap av fremtidig arbeidsinntekt skal bestemmes ut fra tabeller basert på skadelidtes alder og inntektsnivå da skaden skjedde.

- Gjeldende regler om utmåling av erstatning til skadelidte ved personskader i skadeerstatningsloven krever en bred og konkret vurdering av hva som er det økonomiske tapet som følge av skaden. Dette er ofte vanskelig å fastsette og er til dels avhengig av et skjønn. I den forbindelse ser jeg fram til å lese utvalgets utredning, sier justisminister Knut Storberget.

Personskadeerstatningsutvalget har blitt ledet av professor Bjarte Askeland og utvalget ble nedsatt av regjeringen 27. juni 2008.

Utvalgets egen pressemelding:
I dag utmåles erstatning ved personskader på de fleste områder slik at skadelidte får dekket sitt individuelle tap. Slik utmåling kan være tidkrevende, konfliktfylt og kostbart. Samfunnsøkonomisk kan det være gunstig at man i stedet forenkler utmålingen gjennom å standardisere erstatningssummene. Dette innebærer at alle skadelidte innenfor en nærmere bestemt gruppe får samme, standardiserte erstatningsbeløp. Utvalget er blitt bedt om å utarbeide regler som standardiserer utmålingen for en rekke erstatningsposter.  

Utvalget foreslår at erstatning for tap av fremtidig arbeidsinntekt skal bestemmes ut fra tabeller basert på skadelidtes alder og inntektsnivå da skaden skjedde. Tabellen har et innarbeidet fradrag for trygdeytelser, mens fradrag for tjenestepensjonsytelser gjøres individuelt, slik som i dag.

Utvalget foreslår at erstatningsberegningen generelt skal knyttes til folketrygdens grunnbeløp (G). Utvalget foreslår et «tak» på erstatningen for arbeidsinntekt, slik at den maksimalt kan beregnes ut fra en brutto årsinntekt på 19 G, ca 1,5 millioner kroner. Utvalget foreslår også et «gulv» for erstatning: Et flertall i utvalget på sju medlemmer mener at erstatningen som et minimum skal beregnes ut fra en brutto årsinntekt på 5 G, ca 395 000 kroner, mens et mindretall (Orsteen) mener at «gulvet» skal ligge på 4 G, ca 317 000 kroner. For å få slik erstatning må skadelidte ha hatt tilknytning til utdanning eller arbeid da skaden skjedde. Et flertall i utvalget foreslår at utmålingsreglene skal være like for arbeidsskader og andre skader. Et mindretall på to medlemmer (Robberstad og Aasland Jerstad) mener at gulvet for arbeidsskader skal være 6 G, ca 475 000 kroner. 

Et samlet utvalg foreslår at barn får erstatning for tapt arbeidsinntekt basert på at barnet uten skaden ville ha tjent 6 G per år, ca 475 000 kroner. Utmåling og utbetaling skal for barn skje i to omganger.  Størstedelen av erstatningen utmåles først når barnet har blitt voksent, fordi inntektstapet da kan beregnes med større sikkerhet for riktig resultat. Utvalget foreslår at aldersgrensen for barneerstatning heves fra 16 til 19 år.

Etter modell av dansk rett foreslår utvalget at det innføres en ny erstatningspost i norsk rett; «smerteerstatning». Erstatningen skal kompensere at skadelidte midlertidig blir påført sykdom eller betydelig smerte, for eksempel som følge av matforgiftning. Smerteerstatning foreslås standardisert til et dagsbeløp; sju promille av G (555 kroner) for hver av de første sju dager og deretter 2,5 promille av G (198 kroner) per dag. Den samlede erstatningsutbetalingen for smerte er oppad begrenset til 1 G, ca 79 000 kroner.

Utvalget foreslår standardiserte utmålingsregler for forsørgertap, for tap av evne til hjemmearbeid (i fremtiden) og for fremtidige utgifter for skadelidte med særlig stort hjelpebehov. Utvalget går inn for å videreføre dagens standardiserte regler om erstatning for tap av livsutfoldelse (ménerstatning), men slik at fem prosent medisinsk invaliditet skal være tilstrekkelig for erstatning, mens det i dag kreves opp mot 15 prosent. Dette innebærer eksempelvis at varige fingerskader som skadelidte i dag må tåle uten noen kompensasjon, etter forslaget skal kunne utløse erstatning.

Utvalgets medlemmer:
Professor Bjarte Askeland, Bergen, leder
Advokat Knut Riisa, Lillestrøm
Regiondirektør Helga Skofteland, Lørenskog 
Spesialrådgiver Tom O. Orsteen, Bærum
Lagdommer Tonje Fisknes, Tromsø
Advokat Carl Aasland Jerstad, Bryne
Advokat (nå lagdommer) Kristin Robberstad, Oslo
Seksjonsdirektør Øyvind Flatner, Bærum
Sekretær for utvalget har vært postdoktor (nå førsteamanuensis) Morten Kjelland, Rælingen.

Kontaktperson: Utvalgsleder Bjarte Askeland, tlf. 92606556