Historisk arkiv

Midlertidig friskolelov til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I påvente av en ny friskolelov vil ingen nye søknader om å opprette friskoler bli behandlet. Friskoler som er godkjent, men som ikke var i drift 13. desember 2005, vil heller ikke kunne starte opp. Dette er hovedinnholdet i lovforslaget som regjeringen fremmet i dag.

Pressemelding

Nr.: 15-06
Dato: 3. mars 2006

Midlertidig friskolelov oversendes Stortinget

I påvente av en ny friskolelov vil ingen nye søknader om å opprette friskoler bli behandlet. Friskoler som er godkjent, men som ikke var i drift 13. desember 2005, vil heller ikke kunne starte opp. Dette er hovedinnholdet i lovforslaget som regjeringen fremmet i dag.

Disse bestemmelsene vil være midlertidige og gjelde til ny friskolelov er vedtatt. Regjeringen opprettholder med dette forslagene til endringer i friskolepolitikken som ble varslet i desember 2005. Disse forslagene har nå vært ute på høring.

– Høringsrunden viser at regjeringen har stor støtte for sin omlegging av friskolepolitikken. Både lærernes og elevenes organisasjoner støtter i hovedsak våre forslag. Det samme gjør et flertall av fylkeskommunene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

– Regjeringen ønsker å styrke den mangfoldige fellesskolen, og det er derfor nødvendig å stanse den ukontrollerte veksten i antallet friskoler som Regjeringen Bondevik satte i verk. Uten regjeringens kursendring kunne man i 2006 ha fått en vekst på rundt 22 000 elevplasser innen friskolene, eller nesten en fordobling fra dagens nivå. Innenfor videregående opplæring kunne veksten blitt på 150 prosent, sier han.

Djupedal minner også om at det bare i de siste ukene før regjeringsskiftet ble godkjent mer enn 5 000 nye friskoleplasser.

Regjeringen legger med det nye lovforslaget opp til å endre friskolepolitikken i to trinn:

  • Trinn 1 innebærer en midlertidig frys i godkjenning og oppstart av nye friskoler, og det er lovforslaget om dette som fremmes i dag. Her fremgår det at departementet i særlige tilfeller kan gjøre unntak fra ”frysbestemmelsen”. Dette vil særlig være aktuelt for såkalte grendeskoler. Friskoler som allerede har startet sin undervisning, får fortsette og kan også utvide virksomheten innenfor godkjente rammer.
  • Trinn 2 i prosessen medfører en gjennomgang av hele friskoleloven med sikte på en ny lov som i hovedsak vil bygge på det samme innholdet som den tidligere privatskoleloven. Denne skal på høring høsten 2006 og fremmes våren 2007.

Djupedal understreker at den endelige loven vil ha plass til skoler som både representerer et religiøst og et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Arbeidet med det nye lovforslaget har startet i Kunnskapsdepartementet.

I høringsrunden, som ble avsluttet 31. januar, har mer enn 100 høringsinstanser uttalt seg. Et flertall av disse støtter i hovedsak regjeringens forslag til endringer i friskoleloven eller har ikke merknader til dette. Flertallet av fylkeskommunene som uttaler seg, er i hovedsak positive og støtter forslaget. Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund støtter forslaget om endringer i friskoleloven, det samme gjør LO. Elevorganisasjonen er positiv til intensjonen i forslaget. De fleste friskolene er negative til forslagene, det samme gjelder friskoleorganisasjonene.

Flere av de høringsinstansene som støtter forslaget, legger vekt på at et økende antall friskoler med offentlig tilskudd undergraver den offentlige skolen.

Lenke til lovteksten