Historisk arkiv

- En inkluderende formålsparagraf

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

-Forslagene til nye formålsparagrafer for barnehager og opplæringen bygger på en grunnleggende respekt for at vi lever i et mangfoldig samfunn. Vi foreslår en paragraf som inkluderer. Den baserer seg på verdier vi har felles, ikke de som skiller oss.

Dette sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i forbindelse med at regjeringen legger fram nye forslag til formålsparagrafer for barnehagen og opplæringen i skole og lærebedrift. Han mener det er viktig for alle som har sitt virke i barnehagen og skolen at det er bred enighet om slike spørsmål:

-Barnehagen og skolen er ikke tjent med å være gjenstand for strid og uro omkring verdigrunnlaget, understreker kunnskapsministeren.

Regjeringens forslag til nye formålsparagrafer bygger på menneskerettighetene og omtaler spesielt verdier som respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet. Det vises videre til at ”disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn.”

I formålsparagrafen for skole og lærebedrift vektlegger regjeringen spesielt at elever og lærlinger skal utvikle kunnskap, dugelighet og holdninger for å kunne mestre sine liv og for å kunne ta del i arbeid og fellesskap i samfunnet. Det heter også at elever og lærlinger skal ”lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst.”

I formålsparagrafen for barnehagen nevnes spesielt at barnehagen skal arbeide nært sammen med hjemmene og ”ivareta barnas behov for omsorg og  lek.” Det nevnes også spesielt at ”barna skal ha rett til medvirkning” og at de skal kunne utvikle ”grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.”

Regjeringens lovforslag bygger i all hovedsak på utredningen fra Bostadutvalget  og forslagene som dette utvalget la fram i juni 2007.  Utvalget hadde medlemmer fra ulike tros – og livssynssamfunn, blant annet den norske kirken, humanetikere og muslimer. På tross av ulike særstandpunkter klarte utvalget å arbeide seg fram til konsensus.

Faktaark ny formålsparagraf for barnehagen og opplæringen (pdf)

Ot.prp. nr. 46 - Om lov om endringer i opplæringslova

Ot.prp. nr. 47 - Om lov om endringer i barnehageloven