Historisk arkiv

Kulturloven vedtatt i Odelstinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Odelstinget vedtok i dag regjeringens forslag til kulturlov. Dermed er en sentral del av Kulturløftet oppfylt.

Ot.prp. nr. 50 (2006-2007), Om lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), ble vedtatt i Odelstinget i dag. Dermed blir det lovfestet at offentlige myndigheter i stat, fylkeskommune og kommune har et ansvar for å tilby befolkningen et variert kunst- og kulturtilbud.

– Jeg er glad for at et bredt flertall slutter seg til regjeringens forslag til kulturlov, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske. – Med kulturloven og en romsligere kommuneøkonomi som utgangspunkt, forventer vi nå at stadig flere kommuner og fylkeskommuner vil gi bedre økonomiske rammevilkår for kulturlivet.

Den generelle kulturloven skal:

  • uttrykke offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet.
  • være enkel og generell
  • synliggjøre og understreke den viktige rollen kulturen har i samfunnet
  • gi kulturfeltet tyngde og status, uten å regulere det i detalj
  • sikre et mangfold av kulturaktiviteter over hele landet
  • sikre at alle har tilgang til et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

Kulturloven behandles i Lagtinget fredag 15. juni.