Historisk arkiv

Valgperiode for fylkesting som velges i 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 20.11.06

Regjeringen har bestemt at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller deler av landet samtidig med stortingsvalget i 2009.

Pressemelding

Nr.: 99/2006
Dato: 20.11.2006

Valgperiode for fylkesting som velges i 2007

Regjeringen har bestemt at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller deler av landet samtidig med stortingsvalget i 2009.

Spørsmålet om lengden på valgperioden er aktualisert fordi regjeringen i Soria Moria-erklæringen har varslet at det skal gjennomføres en forvaltningsreform fra 1. januar 2010.

Som regjeringen har varslet tidligere, skal det neste høst avholdes valg til fylkesting på vanlig måte. Dette har aktualisert spørsmålet om fylkestingene skal velges for en ordinær valgperiode på fire år eller om forvaltningsreformen tilsier en forkorting i valgperioden til to år.

Det er ennå ikke tatt stilling til hvordan den fremtidige regioninndelingen vil bli fra 2010. Regjeringen planlegger neste år en grundig og demokratisk prosess rundt etablering av de nye regionene. Landets fylkeskommuner skal selv ha ansvaret for å gi anbefaling om inndelingsalternativer for egen region.

- Etter regjeringens vurdering er det ikke riktig å gjøre endringer i valgperioden før vi har hatt denne gjennomgangen, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

- Regjeringen legger derfor til grunn at de fylkesting som skal velges ved fylkestingsvalget i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Noe annet er å foregripe utfallet av de viktige prosessene som planlegges gjennomført på regionalt nivå, sier Haga.

Regjeringen skal våren 2008 fremme forslag knyttet til fremtidig regioninndeling fra 2010. I denne forbindelse mener regjeringen det er naturlig at det også tas stilling til om det skal avholdes ekstraordinære valg til regionalt nivå i forkant av iverksetting av reformen. Ekstraordinære valg vil måtte holdes høsten 2009 sammen med stortingsvalget. Blir det aktuelt, vil regjeringen fremme et lovforslag om dette for Stortinget. Det er nødvendig å avholde nytt valg dersom to eller flere fylkeskommuner slår seg sammen, eller dersom det gjøres endringer på tvers av dagens fylkeskommunegrenser. Avhengig av hvordan den regionale inndelingen blir, betyr dette at det kan bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg i hele eller i deler av landet.

For mer informasjon, kontakt KRDs pressetelefon 22 24 25 00.