Historisk arkiv

Skånland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Skånland kommunevåpen

Tema: Sykefravær og kompetanse-rekruttering

Prosjektleder: Per Eivind Horn

Bakgrunn: Kommunestyrets vedtak 65/12 av 18.9.12 med tilhørende saksdokumentasjon vedr. prosess for etablering av ny turnusordning ved Skånland sykehjem i 2013 samt en større satsning på studenter og lærlinger i hele pleie- og omsorgstjenesten.

Samhandlingsreformen og gjennomføring/tilpasning av Skånland sykehjem, Omsorg Nord og Omsorg Sør mht tjenester, kompetanse og bemanning.

Omsorgsplanen 2011-2020 for Skånland kommune implementering av tiltak, tjenester, kompetanse og bemannning.

IA-avtalen, implementering av mål, tiltak og organisering av prosesser og oppfølging av sykemeldte.

Prosjekt: Medarbeiderskap (Underprosjekt til ”Sammen for hverandre – Skånland sykehjem”)

Mål:  

 •  Stimulert og lagt til rette for at IA-teamet kan jobbe regelmessig, strukturert og målrettet med sykefraværsoppfølging og samarbeid.
 • Kartlagt de bakenforliggende årsaker og sammenhenger til sykefraværet innen
 • Utarbeidet handlingsplan for reduksjon i sykefraværet for å nå målsettingen om å komme under 10 % innen 1.11.2013.
 • Iverksatt hensiktsmessige og langsiktige rekrutteringstiltak som tilfredsstiller målet om 100 % sykepleierdekning, samt nødvendig antall fagarbeidere i tjenestene/turnusene våren 2014.
 • Utarbeidet informasjons- og kommunikasjonsplan for involvering av brukernes behov og forventninger til sykehjemmets tjenester vinteren 2013/2014.

Tiltak: Gjennom prosjektet medarbeiderskap, gjennomført ved Teamwork OU (www.teamwork.no) og Renate Jørgensen høsten/ tidlig vinter 2013;

Å bli bedre på samarbeid, gjennom å ha fokus på:

 •   kommunikasjon
 •   positivitet
 •   gjensidig respekt
 •   at hver og en tar ansvar og opptrer profesjonelt på jobb

Å se helheten for sykehjemmet, gjennom økt fokus på våre rutiner og regler.

 • gjennomgang av våre rutiner
 • at alle tar ansvar for å følge rutinene og de regler vi blir enige om og gjensidig respekt for hverandre
 • at ledelsen og tillitsvalgte ser på mulighet for endring av vaktplan, slik at fagpersoner blir jevnt fordelt på vaktene.
 • Å gjøre mer sosialt sammen, både i og utenfor arbeidstid