Historisk arkiv

Tinn*

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

*Tinn avsluttet prosjektet sitt i 2014

Tinn kommunevåpen

Tema: Sykefravær

Prosjektleder: Anita Staver Riggenholt

Bakgrunn: I Tinn kommune har vi flere utfordringer, både per dags dato, men også framover i tid når det gjelder:

 • Tinn kommune har jobbet målrettet med nærvær over tid. Man opplever at fraværstallene varierer noe. Målet er å få dette mere stabilt.
 • lav utdanningsgrad, dvs. lav andel ansatte med fagutdanning/høgskoleutdanning.
 • lite attraktiv når det gjelder rekruttering, spesielt gjelder dette lederstillinger og stillinger med krav til høyere utdanning.
 • høy andel deltidsstillinger
 • høy andel kvinnelig ansatte, vi kunne med fordel rekruttere flere menn.

Etter at kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet, ble det fattet vedtak om å videreføre prosjekt. Man fokuserer på nærvær, arbeidsglede og heltid /deltid.

Prosjekt: Saman om ein betre kommune, blir organisert som et paraply prosjekt med flere underprosjekter.

Mål: Prosjektet skal på grunnlag av kartlegging, analyse og tiltak få til gode ordninger som ledd i å forebygge sykefravær og dermed øke nærværet. Prosjektet vil samle erfaringer fra prosjekter gjennomført i regi av kvalitetskommuneprogrammet. Vi vil også ha et økt fokus på heltid/ deltid da vi anser det som en del av fraværsproblematikken. Alle prosjektene skal ha mål om å skape helsefremmende arbeidsplasser – høy trivsel - høyt nærvær.

Mål for delprosjekter:

 • Trivsel på arbeidsplassen er helsefremmende faktor for et godt arbeidsmiljø og et fundament for økt nærvær.
 • Ledere som tar ansvar for medarbeidernes helse og trivsel.
 • Turnusordninger som sikrer mulighet for hele stillinger.
 • God kvalitet på tjenester og brukertilfredshet.
 • Bedre omdømme.
 • Økt rekruttering.

Tiltak:

 • Oppnå mindre fravær og økt trygghet for ansatte på institusjon ved å se på bemanningsplaner for sykepleiere. Muligheter for døgnbemanning.
 • Opplæring i løft slom metode, bruk av disse prinsippene inn i de ulike prosjektene i de ulike avdelingene.
 • Økt nærvær ved å fokusere på lederutvikling, kultur- og holdningsarbeid, innovasjon og kompetanseheving.
 • Se på overgangene mellom prosjekt og normal drift. Dette gjelder spesielt prosjektet Oasen.
 • Etablere et system som har oversikt over uønsket deltid blant ansatte oppdatert til en hver tid. (Bank)
 • Arbeidsmiljøundersøkelse- kartlegging og bruk av resultater til videre organisasjonsutvikling.
 • Integrering av IA avtalen.
 • Få tak i de gode ideene i kommunen. Få til en oppslagstavle. Se på muligheter for bedre informasjonsflyt mellom enheter og mellom arbeidstaker og arbeidsgiver..