Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Myndigheter med innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Departementet har i dag sendt brev med oversikt over hvilke myndigheter som kan fremme innsigelse til kommunale planer fra 1. januar 2010.

Den nye plan- og bygningsloven viderefører ordningen med adgangen for berørte statlige eller regional organer, Sametinget og andre kommuner til å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 5-4 til 5-6 i loven. Vilkårene for å fremme innsigelse framgår av loven og er nærmere omtalt i departementets lovkommentar (se www.planlegging.no) og rundskriv T-2/09 om ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven, pkt. 6.2. Vedlagt følger en revidert oversikt som viser myndigheter med innsigelseskompetanse fra 01.01.2010 og stikkord for hvilke saksområder dette i hovedsak gjelder. Stikkordene er ikke uttømmende.
Ved oppstart av planarbeid skal de myndigheter som har saksområde som blir berørt varsles jf. §§ 11-12 og 12-8.

Miljøverndepartementet vil samtidig varsle om at bestemmelsen om etablering av digitalt planregister og metadata i § 12 i kart- og planforskriften, jf § 16 i forskriften, er utsatt til å gjelde fra 1.mars 2010, slik at kommunene får bedre tid til å etablere den nødvendige programvaren. Endringene vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend.

Med hilsen


Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef
 

Hans Jacob Neumann
 avdelingsdirektør
 

Adresseliste:
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene
Sametinget

 

Vedlegg: Oversikt over myndigheter med innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven (jf § 5-4 i plan- og bygningsloven)

 • Andre kommuner: Saker av vesentlig betydning for kommunen.
 • Avinor AS: Luftfartsanlegg drevet av Avinor. (SD)
 • Biskopene/bispedømmerådene: Kirker og kirkegårder (KKD)
 • Direktoratet for mineralforvaltning: Massetak, bergverk (NHD)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Planer knyttet til virksomheter som håndterer farlige stoffer, transport av farlig gods, brannsikkerhet, herunder tuneller og underjordiske anlegg (JD)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: - Sivilforsvarsdistriktene: tilfluktsrom (JD)
 • Fiskeridirektoratets regionkontor: Fiskeri, tang- og tarehøsting (FKD)
 • Forsvarsbygg: Forsvarets interesser (FD)
 • Fylkesmennene: Forurensning/vannmiljøkvalitet/klima/miljø-, naturmangfold, friluftsliv og landskapshensyn (MD), helsemessige forhold herunder miljørettet helsevern (HOD). Barn og unges interesser (BLD/KD). Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (JD). Jord- og skogbruk (LMD)
 • Fylkeskommunene: Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn/friluftsliv regionale planinteresser/planfaglig kvalitet (MD), fylkesveger (SD), havbruksinteresser (FKD)
 • Mattilsynet: Fiskesykdommer, drikkevann (HOD)
 • Oljedirektoratet: Etablerte og planlagte landanlegg og rørledninger for petroleumsvirksomhet knyttet til utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel (OED)
 • Politidistriktene: Kriminalitetsforebygging (JD)
 • Luftfartstilsynet: Støyhensyn ved lufthavnsdrift og reglene om luftfartshinder (SD)
 • Kystverket: Havne- og farvannsforvalting, utnyttelse av sjøområder, kaianlegg, sjøverts transport (FKD)
 • Jernbaneverket: Jernbaner, jernbanetransport (SD)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Energi-, skred-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål (OED)
 • Områdestyrene for reindriftssaker: Reindrift (LMD)
 • Riksantikvaren: Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsinteresser (MD)
 • Sametinget: Samiske kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsinteresser (MD) Samisk kultur og næringsutøvelse
 • Statens vegvesen: Riksveger, vegtransport (SD)
 • Statsbygg: Bygge- og eiendomspolitikk og samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur (FAD)