Historisk arkiv

MDs svarbrev til ESA i forbindelse klage på vanndirektivshåndteringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

"Miljøverndepartementet mottok 22.2.2012 et brev fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i forbindelse med en klage på Norges anvendelse av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) i vannkraftsaker. Klagen ble sendt av blant andre Landssammenslutningen for vasskraftkommunar og Naturvernforbundet i mars 2011.

Klagerne hevdet at den norske fremgangsmåten for fastsettelse av miljømål ikke følger Vanndirektivet, og at de norske virkemidlene for miljøforbedringer i regulerte vassdrag ikke er tilstrekkelige. Klagerne hevder også at den norske framgangsmåten i praksis setter norsk lov og forvaltningspraksis over vanndirektivet.

I ESAs brev ble Norge invitert til å svare på en del konkrete spørsmål om virkemidlene Norge har for å endre miljøvilkår i vannkraftkonsesjoner, hvordan disse praktiseres og om forholdet mellom dette og prosesser i henhold til Vanndirektivet. Videre ble Norge invitert til å bidra med ytterligere informasjon og eventuelt gjøre rede for misforståelser før ESA avgjør hvorvidt det skal åpnes klagesak mot Norge.

Miljøverndepartementet har i samråd med Olje- og energidepartementet utarbeidet et svar som redegjør for den norske lovgivningen, praksis ved sektorbeslutninger og forholdet mellom disse beslutningene og vannforvaltningsplanene etter vanndirektivet. I svaret godtgjøres det at Norge har en rekke virkemidler som samlet sett gir de nødvendige juridiske og prosessuelle verktøyene for å ivareta kravene i Vanndirektivet.

Les brevet til ESA her. (Brev til EFTAs overvåkingsorgans ESA 31.05.2012.pdf)