Historisk arkiv

Prestisjepris til nordmann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

The Arctic Monitoring Assessment Programme

Lars-Otto Reiersen har nylig blitt tildelt den prestisjetunge SETAC Rachel Carson Award. Reiersen har fått prisen for sitt virke som leder for AMAP, The Arctic Monitoring Assessment Programme, som er en av arbeidsgruppene tilknyttet Arktisk Råd. Under Reiersens 20-årige lederskap har AMAP blitt en hovedaktør når det gjelder overvåking av miljøtilstanden i nordområdene.

- Arbeidet til Lars-Otto Reiersen og AMAP om hvordan menneskelig aktivitet påvirker de skjøre økosystemene i Arktis, er uhyre viktig. AMAP har dannet beslutningsgrunnlag for flere internasjonale konvensjoner og avtaler for å få kontroll med utslipp av miljøgifter som til syvende og sist ender opp i økosystemene i Arktis, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Den viktige Stockolmkonvensjonen, som ble vedtatt i 2001, kan langt på vei tilskrives AMAPs arbeid. Formålet med konvensjonen er å beskytte helse og miljø mot tungt nedbrytbare organiske miljøgifter, som DDT og PCB. Hittil har 173 stater har sluttet seg til arbeidet med å stanse tilførslene av disse farlige kjemikaliene. AMAPs systematiske rapportering også når det gjelder kvikksølv og radioaktivitet i økosystemene i Arktis har ført til et internasjonalt samarbeid som er i ferd med å gi vesentlige resultater.

AMAP følger også opp klimaendringene i Arktis. ACIA-rapporten, som ble publisert i 2005, dokumenterte at oppvarmingen av Arktis skjer i et langt raskere tempo enn hva prognosene fra klimamodellene skulle tilsi. AMAP har videre bidratt til oppmerksomhet rundt såkalte kortlivede klimadrivere, som sot, metan og ozon, og er en pådriver for å få internasjonale avtaler på dette feltet.

-Noe av det som kjennetegner Reiersens arbeid, er at han er løsningsorientert. Det har gitt resultater internasjonalt. Lars-Otto Reiersen er en særdeles velvalgt kandidat for SEATs pris, sier miljøvernministeren.

Lars-Otto Reiersen Foto:AMAP

Lars-Otto Reiersen Foto:Inger Utne, AMAP

SETAC står for The Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Dette er en ikke-kommersiell verdensomspennende organisasjon som er engasjert i studier og analyser av miljøproblemer samt løsninger. Organisasjonen er også opptatt av forvaltning og distribusjon av naturressurser, i miljøfaglig utdanning, forskning og utvikling. Organisasjonen legger også vekt på bærekraft og helhetlig forståelse av økosystemene. The SETAC Rachel Carson Award er oppkalt etter den amerikanske forskeren Rachel Carson, som ga ut boka "Silent Spring" i 1962. Boka har betydd svært mye for miljøbevegelsen.

Lars-Otto Reiersen er første europeer som får The SETAC Rachel Carson Award. Prisen har tidligere gått til forskere fra USA/Canada/Australia.