Historisk arkiv

Bjørnøy leder nordisk miljømøte på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernministrene i Norden møtes på Svalbard 21. – 22. august for å diskutere felles-nordiske utfordringer og tiltak knyttet til klima og miljøgifter.

Pressemelding

Dato: 18.08.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy leder nordisk miljømøte på Svalbard

Miljøvernministrene i Norden møtes på Svalbard 21. – 22. august for å diskutere felles-nordiske utfordringer og tiltak knyttet til klima og miljøgifter.

De dramatiske klimaendringene gir seg særlig utslag i Arktis, og miljøvernminister Helen Bjørnøy inviterer sine nordiske kollegaer til møte på Svalbard. Det legges opp til at miljøvernministrene skal diskutere samarbeid om det videre arbeidet med tilpasninger til klimaendringer.

- I klimadebatten er det viktig at vi klarer å ha minst to tanker i hodet på en gang. Vi må arbeide internasjonalt for å få på plass et nytt klimaregime med strenge utslippsforpliktelser, og vi må alle gjøre en jobb nasjonalt for å få til nasjonale utslippsreduksjoner. Men dessverre er vi for seint ute til å hindre menneskeskapte klimaendringer. Disse er allerede i gang. Derfor må vi også diskutere hvordan vi skal forholde oss til dette. Det siste vil være tema på møtet på Svalbard, sier Bjørnøy.

- Samfunnene er sårbare for effektene av klimaendringene, på fysiske anlegg, natur og økosystemer og på folks livsgrunnlag. Folk som lever av tradisjonelt jakt og fiske er ekstra utsatt, sier Bjørnøy.

Klimaendringene vil kunne arte seg forskjellig i de nordiske landene, og også innen de enkelte landenes regioner. Ny forskning viser at klimaendringene i Arktis skjer i et raskere tempo enn tidligere antatt.

- Det haster med å få til reduksjoner av utslippene av klimagasser, men vi må samtidig være realistiske og se på tiltak som kan begrense skadeeffektene av endringene. FNs klimakonvensjon forplikter oss til å utarbeide strategier og gjennomføre tiltak for tilpasninger, sier Bjørnøy.

De nordiske miljøvernministrene skal også diskutere et norsk forslag om å samarbeide for å forsterke det internasjonale arbeidet med kvikksølv og andre tungmetaller. Det er godt dokumentert at miljøgifter forurenser nordområdene.

Norge arbeider aktivt for en ny globale avtale for å begrense utslipp av kvikksølv og andre tungmetaller.

Andre saker på dagsordenen er EU/ EØS og ny strategi for det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil også ta opp den negative utviklingen for flere nordiske sjøfuglbestander i deler av havområdene og drøfte hvordan landene kan samarbeide for å ta bedre vare på sjøfuglene.

Norge har i år formannskapet i det nordiske samarbeidet, og miljøsituasjonen i Arktis er ett av hovedtemaene i formannskapsperioden. Ministrene vedtok på det forrige møtet i mars i år en nordisk strategi for klima og miljøgifter i Arktis.

Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Ingun Larsen tlf: 92 60 77 42