Historisk arkiv

Fond på 20 milliarder - Et historisk løft for miljøvennlig energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

-Dette er en ambisiøs satsing, som stadfester Norges posisjon som en ledende nasjon innen utviklingen av fornybar energi. (11.06.06)

Pressemelding

Nr.: 74/06
Dato: 11.06.2006

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 90 19 73 82

Fond på 20 milliarder - Et historisk løft for miljøvennlig energi

Odd Roger EnoksenRegjeringen setter av 20 milliarder kroner for å styrke innsatsen for fornybar energi og energieffektivisering. Dette er et historisk løft, der de økonomiske rammene blir doblet i forhold til dagens nivå. Satsingen følger opp energipolitikken som ble varslet i Soria Moria-erklæringen, og vil gi langsiktige og forutsigbare rammevilkår for utbygging av bioenergi, fjernvarme og energieffektivisering.

-Dette er en ambisiøs satsing, som stadfester Norges posisjon som en ledende nasjon innen utviklingen av fornybar energi. Tiltakene bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi i Norge, og er et vesentlig bidrag for å nå Regjeringens mål om et mer miljøvennlig og variert energisystem, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. -Bioenergi, vindkraft, vannkraft, og energieffektivisering vil bidra til nye muligheter, nye arbeidsplasser og ny optimisme over hele landet, sier olje- og energiministeren.

Regjeringen har fastsatt et samlet mål på 30 TWh (terawattimer) økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering fra 2001 til 2016. Sammenlignet med dagens mål på 12 TWh fra 2001 til 2010 er dette meget ambisiøst.

Det vil bli et innskudd på 10 milliarder kroner i et fond fra 1. januar 2007, og ytterligere 10 milliarder kroner fra 1. januar 2009. Avkastningen fra fondet anslås å bli i størrelsesorden 800 millioner kroner når fondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner. Enova vil få i oppdrag å forvalte avkastningen fra fondet.

I dag forvalter Enova om lag 700 millioner. Med avkastningen av fondet vil Enova disponere om lag 1,5 milliarder kroner årlig. Fordi avkastningen fra fondet først kommer fra 2008, vil opptrappingen i 2007 bli basert på en tilsagnsfullmakt på 400 millioner kroner.

Den nye satsingen vil medføre at Enova SF også gis i oppdrag å:

  1. styrke infrastrukturen for fjernvarme
  2. stimulere til energieffektivitet og oppvarming basert på fornybar energi i husholdningen
  3. etablere en vrakpantordning for oljekjeler

-En godt utbygd infrastruktur for varmedistribusjon er nødvendig for å kunne ta i bruk miljøvennlige energikilder som bioenergi, avfall, spillvarme og varmepumper i energiforsyningen. Vi har betydelige ressurser som bør utnyttes til verdiskaping, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Enovas ansvarsområde vil bli utvidet til å omfatte de første 3 MW i nye vannkraftanlegg.

Regjeringen vil presentere en feed-in-ordning i forbindelse med høstens statsbudsjett. En feed-in-ordning er et støttesystem for fornybar elektrisitet. Det vil bli utarbeidet en overgangsordning inntil en feed-in-ordning er på plass. Ordningen skal finansieres innenfor Enovas samlede rammer.

-Det er stor interesse for å bygge vindkraft, og det er et betydelig antall små vannkraftprosjekter som er klare for bygging. Med det historiske løftet som nå blir gjort, regner jeg med at det blir fart i utbyggingen, sier olje- og energiministeren.

Nærmere utforming av støtteopplegget vil bli presentert i budsjettet for 2007.

Vedlegg
Bakgrunnsinformasjon om Enova i pdf format

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksens presentasjon på pressekonferansen i pdf format