Historisk arkiv

Støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet legger i dag fram 'Stortingsmelding nr.11 (2006-2007) Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (24.11.06)

Pressemelding

Nr.: 135/06
Dato: 24.11.2006

Pressevakttelefon 415 73 500

Støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder

Det vises til pressemelding av 5. oktober i år om den nye støtteordningen for fornybar elektrisitet.

Olje- og energidepartementet legger i dag fram 'Stortingsmelding nr.11 (2006-2007) Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet)', der rammene for støtteordningen presenteres. Departementet vil i 2007 arbeide videre med den detaljerte utformingen og notifisering av ordningen.

Det legges opp til å innføre støtteordningen fra 2008. Ordningen vil gi følgende tilskudd:

  • Vindkraft vil få 8 øre per kWh produsert elektrisitet
  • Umodne teknologier og elproduksjon basert på bioenergi vil få 10 øre per kWh
  • Vannkraft vil få 4 øre per kWh for produksjon som representerer de første 3 MW av den installerte effekten i anleggene.

Støtten vil bli utbetalt i 15 år. Også opprustning av vannkraftanlegg vil få slik støtte.

Støtteordningen har mange likhetstrekk med såkalte feed-in-ordninger som blir brukt i mange europeiske land. I Norge blir støtten forvaltet av Enova, og skal også finansieres over Enovas budsjett.

-Støtteordningen vil gi et løft for fornybar elektrisitetsproduksjon. Ordningen er langsiktig og gir produsentene forutsigbare rammevilkår som legger godt til rette for investeringer i ny produksjon, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Støtteordning for fornybar elektrisitet (Pressemelding fra 5. oktober 2006)

Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) i pdf format