Historisk arkiv

Invitasjon til nominasjoner til 23. konsesjonsrunde:

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Startskuddet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har i dag invitert oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel. De nummererte konsesjonsrundene omfatter umodne deler av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

- Stortinget har åpnet Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet. Nytt areal er viktig for en langsiktig positiv utvikling av petroleumsaktiviteten og verdiskapingen i Norge. Sist gang et område på norsk sokkel ble åpnet var i 1994. Barentshavet sørøst medfører særlig store muligheter for Nord-Norge og Finnmark. Jeg følger opp åpningen ved å inkludere havområdet i 23. konsesjonsrunde. Dagens invitasjon til nominasjoner markerer startskuddet for denne konsesjonsrunden, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Hovedsatsingsområdet for i 23. konsesjonsrunde vil være det nylig åpnede området sørøst i norsk del av Barentshavet. I øvrige deler av Barentshavet vil det i allerede tildelt areal forgå utstrakt leteaktivitet de neste årene. Av ressursforvaltningsgrunner, herunder hensynet til å legge til rette for skrittvis, effektiv utforskning, vil det antakeligvis være et begrenset antall blokker som utlyses i Barentshavet utenom det sørøstlige område. Det vil imidlertid være mulig å nominere blokker også i øvrige deler av Barentshavet.

Departementet åpner også for nominasjoner i Norskehavet og Nordsjøen. For Norskehavet er det viktig at leteaktiviteten framover legger til rette for en effektiv utnyttelse av det eksisterende transportsystemet hvor det etter 2020 vil bli betydelig ledig kapasitet. Det samme prinsippet om skrittvis utforskning vil bli lagt til grunn i disse havområdene.

- Skrittvis utforskning er et hovedprinsipp for de nummererte konsesjonsrundene. Dette er en tilnærming som har bidratt til en effektiv og lønnsom utforsking av norsk sokkel. Med de store områdene som i de siste rundene er tildelt særlig i deler Barentshavet, vil vi få mer informasjon om geologien i disse områdene fremover. Eventuelle nye tillatelser i slike områder må sees i lys av dette, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp). 

Bakgrunn

Selskapenes nominasjoner vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for departementets vurderinger ved utlysning av arealer i 23. konsesjonsrunder. Nominasjonene i Barentshavet sørøst vil skje på bakgrunn av de seismiske innsamlinger Oljedirektoratet har gjennomført som del av åpningsprosessen. Departementet er opptatt av at ytterligere datainnsamling i området skjer på en effektiv og rasjonell måte og forventer at oljeselskapene bidrar til dette.

Behovet for en grundig og effektiv innsamling av data i dette området gjør at videre timeplan for 23. konsesjonsrunde kan bli forskjøvet noe i forhold til en ordinær toårs fremdriftsplan.

Departementets forslag til utlysning vil bli gjenstand for en offentlig høring.

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet kan nomineres i 23. konsesjonsrunde, med unntak av:

  • Områder som er konsesjonsbelagt
  • Områder som er inkludert i TFO-området (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)
  • Områder som det er etablert relevante aktivitetsbegrensninger gjennom de ulike forvaltningsplanene for havområdene

Invitasjonene er sendt til alle rettighetshavere på sokkelen og prekvalifiserte selskaper.

Nominasjonen skal være Olje- og energidepartementet i hende 14. januar 2014 klokken 12.00. En kopi av nominasjonen skal samtidig oversendes Oljedirektoratet.

Lenke: brev til rettighetshavere og prekvalifiserte selskaper.