Forsiden

Historisk arkiv

Legger om arbeidet med fangst og lagring av CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av regjeringens klimasatsing. For å styrke satsingen legges nå arbeidet med CO2-håndtering om. Fullskala CO2-fangst på Mongstad avvikles og erstattes av et program for fangst og lagring av CO2.

Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av regjeringens klimasatsing.For å styrke satsingen legges nå arbeidet med CO2-håndtering om. Fullskala CO2-fangst på Mongstad avvikles og erstattes av et program for fangst og lagring av CO2.

Testsenteret for CO2-rensing, som er et av verdens største og mest avanserte, videreføres og forsterkes.

Regjeringens videre strategi for satsing på CO2-håndtering vil inneholde et program for fullskala CO2-håndteringsprosjekter i Norge. Regjeringen vil sikre økonomiske og andre rammevilkår som kan utløse minst ett slikt prosjekt. Forutsetningen er at det blir etablert formålstjenlige insentivstrukturer som sikrer en klar ansvarsdeling og en fornuftig fordeling av risiko og kostnader mellom bedriftene og staten. Prosjekter som tildeles støtte, må i vesentlig grad bidra til å bringe teknologien videre og fremme utviklingen av andre CO2-håndteringsprosjekter.

Stortinget inviteres i statsbudsjettet for 2014 til å vedta både målsetning om å realisere minst ett fullskala CO2-handteringsprosjekt innen 2020 og at staten sikrer økonomiske og andre rammevilkår som kan utløse minst ett slikt prosjekt i Norge.

- Fangst og lagring av CO2 er avgjørende for å nå togradersmålet. Vi har gjort betydelige framskritt for å utvikle nødvendig teknologi. Regjeringen forsterker nå denne satsingen. Målet om et fullskala-anlegg for CO2-fangst i Norge står fast. Samtidig har Regjeringen etter nøye vurdering konkludert med at risikoen knyttet til Mongstad-anlegget blir for stor. Arbeidet med fullskala-anlegget der blir derfor avviklet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Han peker på at det vil bli både krevende og kostbart å integrere et anlegg for fullskala fangst av CO2 på Mongstad. Usikkerheten ved prosjektet har økt, blant annet fordi raffineribransjen i nordvest-Europa sliter. Samtidig går arbeidet med fangstanlegget over i en ny fase der en fortsettelse vil medføre store kostnader.

- Vi står nå ved et veiskille der vi må vurdere om fullskalaprosjektet bør videreføres på Mongstad. Regjeringen har kommet til at det er bedre å åpne for andre mulige prosjekter som kan realiseres innen 2020, slik klimaforliket legger opp til. Staten skal fortsatt sikre økonomiske rammevilkår for gjennomføring av minst ett fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Norge. Erfaringene fra Mongstad har gitt oss verdifull kunnskap som kan benyttes andre steder, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Lav pris på utslipp av CO2 og nedgangstider i store deler av Europa har bidratt til redusert kommersiell interesse for CO2-fangst.  Det gjør satsingen i Norge dobbelt viktig.  Derfor vil Regjeringen styrke arbeidet med teknologisenteret på Mongstad med 400 millioner kroner over fire år. Samtidig økes bevilgningene til forskning og utvikling av CO2-fangst og lagring gjennom forskningsprogrammet Climit med 100 millioner kroner over to år. Regjeringen vil også støtte utviklingen av CO2-håndteringsprosjekter internasjonalt.

- Regjeringen legger opp til en forsterket innsats på teknologiutvikling. Våre høye ambisjoner for CO2-håndtering står ved lag, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.