Europaparlamentets plenumssesjon, 13.-16. mars 2017

Rapport fra ambassaderåd Eli Jonsvik, EU-delegasjonen.

EUs fremtid og 60-årsjubileum for Roma-traktaten var sentrale temaer da Europaparlamentet møttes til plenumssamling 13.-16. mars.

Den sentrale debatten på marsplenum var viet EUs fremtid. I tre timer diskuterte man møtet i Det europeiske råd (DER) uka før og forberedelsene til Romaerklæringen som skal markere 60-årsdagen for Romatraktaten 25.3. Flertallet av parlamentarikerne understreket at innbyggerne i EUs medlemsland forventer klar ledelse og tydelige felles budskap om unionens viktighet. De mindre integrasjonsvennlige gruppene var uenige i dette. Både rådspresident Tusk og Kommisjonspresident Juncker la stor vekt på samlet opptreden fra EUs side. Når det gjelder hovedmålsettingene fremover, fulgte innleggene fra de politiske gruppene også høyre/venstre aksen. Den tyrkiske presidentens krasse kommentarer om Nederland ble hyppig kritisert. Gruppelederne for de konservative (EPP) og de liberale (ALDE) mente at man må se på om tyrkisk medlemskap i EU vil kunne bli mulig.

Samlet motstand mot tyrkiske kommentarer om nazisme i Nederland

Rådspresident Tusk mente at diskusjonene på forrige møte i DER hadde vært gode til tross for det lille dramaet i begynnelsen av møtet. Han viste til at et Europa med forskjellige hastigheter utvilsomt ville bli tatt opp i diskusjonene forut for Romaerklæringen. Noen medlemsland forventer systemendringer som styrker nasjonenes rolle, mens andre ønsker at integrasjonen forsterkes selv om det bare er mellom enkelte medlemsland. Etter hans syn hadde imidlertid DER slått fast at enheten av de 27 var det aller mest verdifulle. «Hvis du vil gå raskt, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen.». Han ville sikre at EU og Storbritannia vil fortsette å være nære venner, og EU vil alltid forbli åpent for britiske venner. Størst applaus høstet han for avslutningen på innlegget, som ble gjentatt på nederlandsk: «Rotterdam er byen til Erasmus, ødelagt av nazistene, dagens borgermester er fra Marokko. Å beskylde Rotterdam for fascisme er fullstendig fjernt fra virkeligheten». 

Juncker: - Det er ikke EU som vil slutte seg til Tyrkia, det er Tyrkia som vil slutte seg til EU

Også kommisjonspresident Juncker tok sterkt avstand fra de tyrkiske kommentarene om nazisme i Tyrkia. Det er ikke EU som vil slutte seg til Tyrkia. Det er Tyrkia som vil slutte seg til EU, men beveger seg bort fra EU. Tallene viste at den økonomiske utviklingen i EU var positiv, men EU var ikke ute av krisen ennå. I april vil Kommisjonen komme med et dokument om forslaget om en sosial søyle, i november skal man diskutere videreføring av sosialpolitikken på et toppmøte i Sverige. Han var skuffet over at ikke fikk mer applaus hver gang han snakket om et sosialt Europa.  Handelsavtaler bød på mange muligheter for EU, og i resten av verden forventet mange at EU overtok ledelsen i internasjonale handelsspørsmål. Målet om økt bruk av samarbeid innenfor EU er ikke å opprette et nytt jernteppe, men å anerkjenne at ikke alle ønsker eller er i stand til å avansere på samme måte.

– Gode resultater de siste 60 årene

Italias statsminister Gentiloni minnet om resultatene av samarbeidet de siste 60 årene: Fred, frihet, sosial beskyttelse, det indre marked, kulturelt samarbeid, verdier. Dette er en vanskelig tid for den europeiske konstruksjonen. Et styrket EU kan bare vokse fram av en sterkere demokratisk legitimitet. Medbestemmelsen til EP er et viktig fremskritt i Lisboatraktaten. Hvert land skal kunne velge hva man vil være med på samtidig som alle er med på det store felles prosjektet. Europa binder ikke sammen stater, men mennesker.

Gratulasjoner til Tusk

Den største konservative gruppens (EPP) leder åpnet med å gratulere Tusk med valget. I den forbindelse takket han sosialdemokratene som ikke hadde handlet partipolitisk på rådsmøtet. Når det gjelder EUs fremtid, er EPP pragmatisk. Vi ser noen nye samarbeidsområder, men også områder der EU kan holde seg tilbake.

1.Det viktigste er å sørge for at folk betrakter Brussel og Strasbourg, avgjørelser på det europeiske nivået som noe normalt, noe rettmessig.

2. EU må kommunisere sine suksesser. Hovedstedene må slutte med nasjonal flukt fra upopulære avgjørelser. EUs medlemsland (Polen, Kroatia og Slovakia) har gjort det bedre økonomisk enn ikke EU-land (Ukraina og Makedonia).

3. EU må gjøres bedre i stand til å gjennomføre saker på europeisk nivå, slik som Frontex med europeisk ansatte.

4. Utvidelsesspørsmål. Hva er perspektivene for Vest-Balkan? Når det gjelder Tyrkia, må vi være solidariske med Nederland. Vi vil ha et tett partnerskap med Tyrkia, men medlemskap er ingen realistisk mulighet i overskuelig framtid.

Kamp mot sosial ulikhet viktig for sosialdemokratene

Den sosialdemokratiske gruppens (S&D) leder gratulerte også Tusk og takket Italias statsminister som understreket EPs viktige rolle. EP burde trekkes sterkere med i utarbeidelsen av Romaerklæringen. Sosiale aspekter må være med. Populistene vinner hvis vi virker svake eller resignerte. Det trengs enighet og mot. Det viktigste er retningen på og innholdet i samarbeidet.

1. Kamp for sosiale rettigheter og mot ulikhet. Vi har ressurser hvis vi stanser skatteunndragelser.

2.Sikkerhet og forsvar. Trygge ytre grenser.

3. Europa i verden.

-Hvorfor stemte britene nei?

Gruppelederen for de venstreradikale (GUE/NGL) sa: Mine herrer presidenter: Mine herrer presidenter: Det er ingen kvinner blant dere.

Det trengs et sterkt signal fra Roma om nødvendigheten av et mer sosialt Europa, både på kort og lang sikt. Men det er tvilsomt om erklæringen vil bringe bud om en virkelig fornyelse av EU. Hvorfor stemte britene nei? Mange lavtlønnede i Storbritannia med lav jobbsikkerhet stemte for brexit fordi de ikke tror at EU gjør noe for å hjelpe dem. Vi må bruke 60årsdagen til å kjempe for rettigheter for alle innbyggere i Europa. Klarer dere det, skal vi støtte dere.

Sterke meninger om veien videre for EU

Den nest største konservative gruppens (ECR) hovedinnlegg ble holdt av en italiensk representant. EU er et synkende skip, og vi snakker om hastighet? Hvis noen nevner det er et isfjell i veien, blir man anklaget for ikke å være europeisk. EU har ikke klart å takle middels kriser som Hellas. Da lover det ikke godt for alvorlige kriser som migrasjon. EU er for sentralisert, for langt unna innbyggerne. Det trengs en reforhandling av alle traktater. Overgivelse av nasjonal suverenitet må ta slutt. De nasjonale parlamentene må styrkes.

Den liberale gruppens (ALDE) leder gratulerte Tusk og takket for fordømmelsen av Erdogans ytringer. At en så autoritær leder rakket ned på demokratiet i Europa er uhyre kynisk. Det er bra at vi fordømmer Tyrkia, men enig med EPP: La oss fryse medlemsskapsforhandlingene nå.

I Roma skal vi først og fremst forberede fremtiden, ikke minne om fortidens Europa. Trenger vi mer eller mindre Europa? Dumt spørsmål. På enkelte områder trenger vi færre regler: støvsugere, bananer, agurker. Men vi trenger mer indre marked, mer kystvakt, mer felles kamp mot terrorisme, mer forsvarssamarbeid, en europeisk hær. Målet er en gjenfødelse av EU.

De grønne: Tusk har vært heldig

De grønnes gruppeleder mente at Tusk hadde vært heldig. Den polske regjeringen ville hugge hodet av deg, dermed fikk du støtte. Vi har ikke alltid vært sikre på deg. Du har vist at du ikke ser på årsakene til migrasjon. EU konsentrerer seg om å bygge «festningen Europa» for å gjøre alt som er mulig for å stenge ute migranter som flykter fra krig og fattigdom. Noen av EUs medlemsstater misbruker kampen mot terrorisme til overvåking av innbyggerne. Hvilke europeere tjener på nyliberalismen? Hvis du vil at Roma skal bli en ny begynnelse, trenger vi en ny retning. 

For EFDD innledet en representant for den italienske femstjernebevegelsen. Krise for legitimitet. Noen av EUs medlemsstater har fått fordeler, andre blir ofre.  Ingen løfter en finger mot skatteunndragelser. Vi kan ikke akseptere at et ellet flere land blir Europas flyktningeleirer. Det gjøres heller ikke nok for klima og miljø. Vi har allerede et Europa i to hastigheter. Femstjernebevegelsen vil legge fram en egen hvitbok i Roma.

ENFs representant innledet med å si at han snakket til folk utenfor salen. Ikke til de som styrer Europa, de er falske. Tyrkia får flom av penger. EU skulle aldri startet medlemsskapsforhandlingene med Tyrkia.

Tusk: Håper Roma blir et sted for gjenintegrasjon

Kommisjonens sluttinnlegg ble holdt av kommissær Ansip. Hvitboka understreket at dersom EU skulle få muligheten for flere hastigheter, ville dette være frivillig. I mitt land visste vi at alle reformene som vi gjennomførte, gjorde vi for vår egen fremtids skyld, ikke for Brussels.

Tusk takket i sitt sluttinnlegg for gratulasjoner og støtte. Ikke bare høytidsmarkering i Roma, men stake ut fremtiden. Hvitbokas ene scenario om EU i flere hastigheter har skapt konflikt, men også vekket oss. Håper Roma blir et sted for gjenintegrasjon.