Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.04.2016

Vår ref.: 16/668

Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Finansdepartementet sender med dette Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi på høring. I rapporten har kommisjonen konsentrert seg om langsiktig produktivitetsvekst og behandlet tre områder: 1) forskning, innovasjon og adopsjon, 2) bedre bruk av arbeidskraftressursene og 3) tiltak for økt effektivitet i offentlig sektor.Kommisjonens rapport er tilgjengelig på www.regjeringen.no under dokumenter/høringer.

Rapporten sendes på åpen høring. Den enkelte høringsinstans bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 5. april 2016. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

 

Med hilsen
Erik Storm  e.f.
avdelingsdirektør                                                      Inger L. Bjerkmann
                                                                                      seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Econa
Fellesforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Forskningsrådet
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Lastebileierforbund
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
Norges Studentorganisasjon
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Sykepleierforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Samferdselsdepartementet
Samvirkeorganisasjonenes Forhandlingsorganisasjon - Samfo
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitets- og høyskolerådet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund