Høring – NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2015

Vår ref.: 15/764

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.

Rapporten inneholder en beskrivelse av hva som påvirker produktivitetsutviklingen og årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. I rapporten peker produktivitetskommisjonen på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten. Kommisjonens rapport er tilgjengelig her.

Rapporten sendes på åpen høring. Den enkelte høringsinstans bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 2. juni 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse (merket grønt med teksten "Send inn høringssvar") som ligger på denne siden.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

Med hilsen

Erik Storm e.f.
avdelingsdirektør

Nora Kirsten Sundvall
rådgiver

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Econa
Fellesforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Helse- og omsorgsdepartementet
IKT-Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
NITO
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Taxiforbund Norges Lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Studentorganisasjon
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk sykepleierorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Samferdselsdepartementet
Samvirkeorganisasjonenes Forhandlingsorganisasjon - Samfo
Statistisk sentralbyrå
Unio
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund