Historisk arkiv

Produktivitetskommisjonens andre rapport: Omstilling er nødvendig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen mottok i dag Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU 2016: 3 fra kommisjonsleder Jørn Rattsø. I rapporten skriver kommisjonen at norsk økonomi er ved et viktig vendepunkt og at økonomien må omstilles mot høyere produktivitetsvekst.

Produktivitetskommisjonen kommer med forslag for å forbedre produktivitetsveksten innenfor forskning og innovasjon, arbeidsmarkedet og offentlig sektor.

- Vi må forberede oss på en omstilling av norsk økonomi. Produktivitetskommisjonens første og andre rapport vil sammen inngå i grunnlaget for Regjeringens reformarbeid som skal bidra til å styrke vekstevnen i norsk økonomi, sier finansminister Siv Jensen.

Høy produktivitetsvekst og framveksten av petroleumssektoren har vært avgjørende for dagens levestandard i Norge. Petroleumsvirksomheten har bidratt vesentlig til veksten i norsk økonomi. Næringen vil fortsatt være viktig for Norge, men den vil ikke være den samme vekstmotoren i norsk økonomi framover. Lavere etterspørsel fra petroleumsnæringen og rask teknologisk utvikling vil kreve omstillinger for det øvrige næringsliv og for arbeidstakere i Norge.

Framover vil Norge møte utfordringer som gjør det krevende å holde produktivitets­veksten oppe. Lavere vekstbidrag fra oljenæringen, flyktningsituasjonen, grønn omstilling og en høyere andel eldre vil påvirke økonomien. Hvor godt vi lykkes med å øke produktivitets­veksten, vil være avgjørende for den langsiktige velstandsutviklingen i Norge.

- Jeg ser fram til å lese Produktivitetskommisjonens vurderinger av viktige reformforslag for økt produktivitet, sier finansminister Siv Jensen. Finansministeren understreker at hun ønsker en bred debatt om Produktivitetskommisjonens vurderinger og forslag, og at rapporten vil sendes på høring.

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt i februar 2014. Mandatet delte arbeidet i to faser, ogkommisjonens første rapport ble overlevert i februar 2015. I fase to har Produktivitetskommisjonen konsentrert seg om et utvalg av problemstillinger og kommer med forslag til tiltak som kan gi økt produktivitet i norsk økonomi. Kommisjonen har gått videre med tre temaer i andre fase:1) teknologi, utvikling og innovasjon, 2) bedre bruk av arbeidskraftressursene og 3) tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonen har vært ledet av professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø. Kommisjonen hatt en åpen arbeidsform, med seminarer og invitasjon til innspill på sin nettside, produktivitetskommisjonen.no. En sammenfatning av innspillene som er mottatt fra arbeidslivets organisasjoner, er gjengitt i vedlegg til den første rapporten. Kommisjonen har også invitert forskere og fagpersoner på ulike felt for å belyse utviklingstrekk og utfordringer knyttet til produktivitetsutviklingen. Notater fra eksterne innledere er lagt ut på kommisjonens nettside.

Les mer:

Nett-tv Finansministeren mottar Produktivitetskommisjonens andre rapport

Se sendingen her

Se sendingen her