3 Fondets inntekter og utgifter

Fondets inntekter kommer fra avgift fra alle over 18 år som vil fiske etter anadrome laksefisk. Det er gitt nærmere bestemmelser og gitt enkelte unntak i § 30 i lakse- og innlandsfiskloven og § 2 i forskrift om fiskeravgift .

I tillegg kommer noe inntekter fra salg av inndratt anadrome laksefisk som er ulovlig fanget, samt renter på fondskapitalen.

Fondets utgifter består i overføringer/refusjoner til statsbudsjettet som blir inntektsført under kap. 5578 post 72. Refusjonen skal være like stor som summen av utgiftspostene som er finansiert av fiskeravgiftene.

Størrelsen på refusjonen fastsettes med grunnlag i statsbudsjettet det enkelte år og Klima- og miljødepartementets tildelingsbrev til Miljødirektoratet. Sammenhengen mellom budsjetterte og regnskapsførte inntekter og utgifter tilhørende fondet framgår av Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.