5 Utgifter ved forvaltning

Miljødirektoratet får dekket sine utgifter til å forvalte Statens fiskefond gjennom statsbudsjettet kapittel 1420 post 01 og i henhold til årlig tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet.