6 Plassering av fondskapitalen

Kapitalen i Statens fiskefond skal være plassert som innskudd på folio i Norges Bank i henhold til bevilgningsreglementet § 14. Fondets betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning, jf. Finansdepartementets rundskriv R-104.

Oppgjørskontoen i Norges bank er rentebærende. Finansdepartementet har fastsatt at fondskapitalen for Statens fiskefond har flytende rente, knyttet til renten på kortsiktige statspapirer. Finansdepartementet fastsetter rentesatsen for fondet og rentene skal benyttes til fondets formål.