7 Årsrapport og årsregnskap

Miljødirektoratet skal utforme årsrapport og årsregnskap for Statens fiskefond, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten og veiledningsnotat fra Direktoratet for økonomistyring om statlige fond, etter følgende struktur:

  1. Leders beretning
  2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
  3. Årets aktiviteter og resultater
  4. Styring og kontroll i virksomheten
  5. Vurdering av framtidsutsikter
  6. Årsregnskap

Regnskapsføring med pliktig regnskapsrapportering for fondet skal følge reglementet, bestemmelsene og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet.

Det skal føres et fullstendig regnskap for fondet, jf. bestemmelsene punkt 3.6.4, og fondets regnskap skal føres separat fra Miljødirektoratets regnskap. Fondsregnskapet skal føres etter kontantprinsippet. Standard kontoplan for statlige virksomheter skal benyttes i henhold til bestemmelsene punkt 3.3.3 og Finansdepartementets rundskriv R-102.

Årsregnskapet skal bestå av ledelseskommentarer, prinsippnote, oppstilling av bevilgningsrapportering og oppstilling av fondsregnskapet, jf. bestemmelsene punkt 3.4.6 og R-115. Fondets regnskap skal settes opp i henhold til siste tilgjengelige maler for fondsregnskap fra Direktoratet for økonomistyring.

Årsrapporten for Statens fiskefond skal gi henvisning til Miljødirektoratets årsrapport og statsbudsjettet for nærmere informasjon om hvordan fondsmidlene er benyttet.

Årsrapporten skal sendes Klima- og miljødepartementet elektronisk innen 15. mars etter regnskapsåret er avsluttet, med kopi til Riksrevisjonen.

Årsrapporten og revisjonsberetning skal publiseres på Miljødirektoratets nettsider innen 1. mai.