1 Innledning

Statens fiskefond er hjemlet i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Fondet og forvaltning av fondet er underlagt bevilgningsreglementet, reglement for økonomistyring i staten (reglementet) og bestemmelser for økonomistyring i staten (bestemmelsene), jf. også rundskriv R-115/2019 fra Finansdepartementet og veiledningsnotat fra Direktoratet for økonomistyring om statlige fond.

Denne instruksen beskriver ansvar og myndighet for fondsforvalteren og rapporteringskrav tilknyttet fondet. Instruksen trer i kraft 1. juli 2021. Gjenpart av instruksen er sendt Riksrevisjonen.