4 Forvaltning av fondet

Miljødirektoratet er fondsforvalter, disponerer fondsmidlene, og er ansvarlig for administrasjon av- og regnskapsføring for fondet. Fondets midler føres i kapitalregnskapet.

Miljødirektoratet er ansvarlig for at det foreligger en tilfredsstillende internkontroll i forvaltningen av fondet, jf. reglementet § 14 og bestemmelsene punkt 2.4.

Fondet skal ikke registreres i enhetsregisteret, da det er å anse som en formuesmasse og ikke en egen virksomhet, jf. bestemmelsene pkt. 3.6.4.