Meld. St. 12 (2011–2012)

Stat og kommune – styring og samspel

Til innhaldsliste

1 Litteratur

Agenda Utredning & Utvikling AS (2008). Internkontroll i norske kommuner.

Baldersheim, Harald (1987). Fra statstenar til stifinnar. 1970-1987. I Folkestyre i by og land, Universitetsforlaget.

Baldersheim, Harald (2004). Norske kommunar i internasjonalt perspektiv. Forskingsrapport utarbeidd for Lokaldemokratikommisjonen.

Bernt, Overå, Hove (2002). Kommunalrett (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Borge, Lars-Erik (2009). Konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren. SØF-rapport nr. 05/09.

Borge, L.E. og Rattsø, J. (2005). Tidsavgrensede statlige handlingsplaners konsekvenser for kommuneøkonomien. SØF-rapport nr. 03/05.

Brandtzæg, Bent Aslak (2006). Evaluering av forsøk med interkommunalt samarbeid. Telemarksforsking.

Carlsson, Yngve (2010). Oppgaver uten grenser. Om kommunenes oppgavemangfold og konsekvenser av sterkere statlig styring av kommunene. Rapport KS-BTV.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2008). Direktoratenes faglige rolle – er rollene under økt press? Rapport 2008:14.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2010). Innbyggerundersøkelsen. Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge. Rapport 2010:01.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) (2010). Statlig styring av kommunene – Om utviklingen av bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4.

ECON (2007). Statlige bindinger på kommunene. Rapport 2007-078.

Fimreite, Anne Lise (2003). Velferdsstat og lokaldemokrati – uforenlige størrelser? i Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift 3/03.

Fimreite, Flo, Aars (2002). Generalistkommune og oppgavedifferensiering. Tre innlegg. Rokkansenteret, Notat 23-2002.

Fimreite, Anne Lise, Medalen, Tor (red) (2005). Governance i norske storbyer – Mellom offentleg styring og privat initiativ.

Fimreite, Flo, Tranvik, Aars (2004). Tillit mellom forvaltningsnivåene. Sentrale aktørers oppfatning av og holdningar til kommunene. Rokkansenteret, Rapport 2, 2004.

Flo, Yngve (2004). Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900. Avhandling til dr.art.-graden. Historisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Friluftsrådenes Landsforbund (2010). Rapport til Miljøverndepartementet, Dåsnes, Morten (red).

Fürst,R., Høverstad, R. (2004). Kvalitetsindikatorer i KOSTRA-rapporteringen. Problemnotat.

Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold (2010). Slik kommunene ser det… Rapport fra et utviklingsarbeid om statlig tilsyn med kommunene.

Grønlie, Tore, Flo, Yngve (2009). Sentralforvaltningens historie etter 1945. Bind 2. Fagbokforlaget.

Håkonsen, Lars (2011). Statlig styring av kommunene – et stadig tilbakevendende tema. Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning.

IRIS (2006). Samhandlingen mellom kommunene i Nordland og Vest-Agder og fylkeskommunene og fylkesmennene. Arbeidsnotat IRIS – 2006/058.

IRIS (2007). Kommunenes samhandling med frivillig sektor. Rapport IRIS – 2007/047.

Jacobsen, Dag Ingvar m.fl. (2011). Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte.

Justisdepartementet (2000). Veileder Lovteknikk og lovforberedelse.

Kommunal- og regionaldepartementet (2007). Veileder H-2186 Statlig styring av kommunesektoren.

Kommunal- og regionaldepartementet (2009). 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Rapport frå arbeidsgruppe leia av Bjørn Arild Gram, ordførar i Steinkjer kommune.

Kommunal- og regionaldepartementet (2011). Kartlegging av lover og forskrifter om internkontroll i kommunar og fylkeskommunar. 2. utgåve.

Kunnskapsdepartementet (2011). Høringsnotat om forslag til endringar i opplæringslova og privatlova – nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen m.m.

Kjønstad, Asbjørn (2003). Rettighetslovgivning og kommunalt selvstyre. Lov og Rett. Årg. 42, 6.

Meld. St. 7 (2009-2010). Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene.

NIVI (2007). Evaluering av interkommunalt samarbeid i Midt-Telemark. Nivi-Rapport 2007:1.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2000).«Full kontroll» En studie av kontroll- og tilsynsordningene i kommuner og fylkeskommuner. NIBR-rapport 10/2000.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2004). Statlig tilsyn med kommunesektoren. NIBR-rapport 2004:4. Oslo.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2008). Kommunal organisering. NIBR-rapport 2008:20.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2008). Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker. NIBR-rapport 2008:121.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2008). Vurdering av konsultasjonsordningen som virkemiddel i styringsdialogen mellom staten og kommunesektoren.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2009). Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring. NIBR-rapport 2009:19.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode. NIBR-rapport 2011:28.

Nordlandsforskning (2009). Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner. NF-rapport nr. 13/2009.

Nordlandsforskning. (2007). Kommunale kontrollutvalg. Uavhengighet eller flertallsdiktatur?, NF-rapport 4/2007.

NORUT (2009): Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling. NORUT- rapport 8/2009.

NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner.

NOU 2004:17 Statlig tilsyn med kommunesektoren.

NOU 2006:7 Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken.

NOU 2005:6 Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet.

Næss, Hovland, Grønlie, Baldersheim, Danielsen (1987). Folkestyre i by og bygd. Norske kommuner gjennom 150 år.

Ot.prp. nr. 17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner).

Ot.prp. nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseføretak m.m.

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon).

Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren).

Prop. 91 L (2010 – 2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven).

PwC (2009). Internkontroll i kommuner.

PwC/SINTEF. (2009). Sluttrapport – Evaluering av konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal ha eget sekretariat.

PwC (2011). Kommunal rapportering til staten. En analyse av kostnader og nytte.

Rose, Lawrence E., Pettersen, Per Arnt (2009). Lokaldemokratiets omdømme: Hvordan står det til? I Saglie, Jo (red.) Det nære demokratiet.

Saglie, Jo (red.) (2009). Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse.

Seip, Anne-Lise (1991). Velferdskommunen og velferdstrekanten – et tilbakeblikk. Velferdskommunen. Anne-Hilde Nagel (red.).

Sejersted, Fredrik (2002). Kontroll og konstitusjon – Statsrettslige studier av Stortingets kontrollvirksomhet. Cappelen Akademisk Forlag.

Smith, Eivind (2009). Konstitusjonelt demokrati. Fagbokforlaget.

Statsvitenskapelig Tidsskrift, vol. 19, Nr. 3.

St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid.

St. meld. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati.

Telemarksforsking (2010). Frihet til likeverd. Likhetsverdier, lokal tilspasning og ansvarsfordeling. TF-rapport nr. 281.

Vabo, S., Sørensen, R. (2005). Sentraliseringsparadokset – Hvorfor staten overtar styringen fra kommunene. Tidskrift for samfunnsforskning.

Vabo, Signy, Røiseland, Asbjørn (2008). Selvstyre eller samstyring? En kommentar til forslaget om å grunnlovsfeste «lokalt selvstyre».

Aars, Jacob (2005). Demokratipolitikk i norske kommuner? Notat til konferansen «Lokaldemokrati i endring» Stavanger 3. november 2005.

Aars, Jacob, Fimreite, Anne-Lise, Homme, Anne (2004). Styrt fragmentering og fragmentert styring – Nettverkspolitikk i norske kommuner. Rapport til KRD.

Til forsida av dokumentet