Meld. St. 18 (2012–2013)

Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Til innholdsfortegnelse

10 Økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen legger til grunn at kvaliteten på norsk forskning i hovedsak er god og at Norge har et godt utbygd forskningssystem. Meldingen varsler ingen radikale omlegginger, men går inn for å styrke norsk forskning med utgangspunkt i dagens struktur.

Målene som ble etablert i St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning ligger fast. Regjeringen fastholder at samlede norske FoU-utgifter på sikt skal utgjøre 3 prosent av BNP, hvorav de offentlige forskningsbevilgningene skal utgjøre om lag 1 prosent.

Høyere utdanning og forskning er sentrale virkemidler i vår framtidige omstillingsevne. Regjeringen vil fortsette å øke forskningsbevilgningene i årene framover. Veksten skal bidra til å realisere de ni forskningspolitiske målene og stimulere til økt FoU-innsats i næringslivet.

Meldingen varsler at det skal utarbeides en langtidsplan for norsk forskning og høyere utdanning. Regjeringen tar sikte på å legge fram Kunnskap 2020 – en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i forbindelse med Kunnskapsdepartementens budsjettproposisjon for 2015. Planen skal gjelde for 10 år og rulleres hvert fjerde år.

I meldingen presenteres helheten i regjeringens forskningspolitikk og en retning for videre politikkutvikling. Det presenteres også en rekke tiltak på enkeltområder. Flere av tiltakene gjelder evalueringer av viktige virkemidler og gjennomgang av særskilte områder. Blant annet varsler meldingen en helhetlig gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning og forskning og en forenkling av finansieringssystemet for forskningsinstituttene.

Regjeringen vil komme tilbake til forslag om konkretisering og iverksetting av de tiltak som har budsjettmessige konsekvenser, i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Til dokumentets forside