Meld. St. 18 (2012–2013)

Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Til innholdsfortegnelse

Litteratur

Aksnes, Dag W., Kristoffer Rørstad og Trude Røsdal, Norsk polarforskning – forskning på Svalbard: ressursinnsats og vitenskapelig publisering – indikatorer 2010, NIFU-rapport 3/2012.

Arnesen, Clara Åse, Liv Anne Støren og Jannecke Wiers-Jenssen, Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede, NIFU-rapport 39/2012.

Asplan Viak, «Innovasjon i offentlige anskaffelser», resultater fra en pilotundersøkelse utført for NHD, 2007.

Barro, Robert, «Economic growth in a cross section of countries», Quarterly Journal of Economics, 106 (2), 1991, s. 407–444.

Barth, Erling, «Den samfunnsøkonomiske avkastning av utdanning», i Utdanning 2005: deltakelse og kompetanse, Statistiske analyser 74, Statistisk sentralbyrå, 2005, s. 168–190.

Carlsten, Tone Cecilie og Per Olav Aamodt, Evaluering av etablering av ordning med Senter for fremragende utdanning (SFU): en kvalitativ analyse av aktørenes erfaringer og vurderinger, NIFU-rapport 10/2013.

Cohn, Elchanan og Terry G. Geske, Economics of education (Oxford: Pergamon, 1990).

COWI, Evaluation of the sector academic research under the EEA/Norway Grants, 2011.

Dysthe, Olga, Arild Raaheim, Ivar Lima og Arne Bygstad, Undervisnings- og vurderingsformer: pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen, Evaluering av Kvalitetsreformen, delrapport 7, NIFU, 2006.

Elstad, Jon Ivar, Utdanning og helseulikheter: problemstillinger og forskningsfunn, Helsedirektoratet, 2008.

European Association for Quality Assurance in Higher Education, Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, ENQA report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 8, 2005.

Europakommisjonen, Innovation Union competitiveness report: 2013 edition (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013).

Falch, Torberg og Ole Henning Nyhus, Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne, SØF-rapport 07/09, Senter for økonomisk forskning, 2009.

Forente nasjoner, Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, 2012.

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, På nett med innbyggerne: regjeringens digitaliseringsprogram, 2012.

Godø, Helge L., Liv Langfeldt og Aris Kaloudis, In need of a better framework for success: An evaluation of the Norwegian participation in the EU 6th Framework Programme (2003–2006) and the first part of the EU 7th Framework Programme (2007–2008), NIFU STEP-rapport 22/2009.

Goldacre, Ben, Bad pharma: How drug companies mislead doctors and harm patients (London: Fourth Estate, 2012).

Gulbrandsen, Magnus m.fl., Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK), NIFU-rapport 50/2012.

Hall, Bronwyn H., Jacques Mairesse og Pierre Mohnen, Measuring the returns to R&D, UNU-MERIT Working Papers Series 006, 2010.

Hanushek, Eric A. og Ludger Woessmann, «The role of cognitive skills in economic development», Journal of Economic Literature, 45 (3), 2008, s. 607–668.

Havemann, Robert H. og Barbara L. Wolfe, «Schooling and economic well-being: The role of non-market effects», Journal of Human Resources, 19 (3), s. 377–407.

Hervik, Arild og Bjørn G. Bergem, «Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av bedriftsrettede FoU-prosjekter», Samfunnsøkonomen, 126 (9), 2012, s. 36–47.

Hughes, Alan, University-industry linkages and UK science and innovation policy, Working Paper 326, Centre for Business Research, University of Cambridge, 2006.

Hyllseth, Berit, Forskningsbasert undervisning, Norgesnettrådets rapporter 3/2001.

Justis- og politidepartementet, St.meld. nr. 22 (2008–2009) Svalbard.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Verdiskaping basert på produktive hav i 2050: rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 2012.

Kunnskapsdepartementet, St.meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

Kunnskapsdepartementet, St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning.

Kunnskapsdepartementet, Realfag for framtida: strategi for styrking av realfag og teknologi 2010–2014, 2010.

Kunnskapsdepartementet, Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020, 2010.

Kunnskapsdepartementet, Nasjonal strategi for bioteknologi: for framtidas verdiskaping, helse og miljø, 2011, strategi 2011–2020.

Kunnskapsdepartementet, Vitenskapsåret 2011 – og veien fram mot 2012, 2011.

Kunnskapsdepartementet, Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd: samspill i praksis.

Kunnskapsdepartementet, Forskningsbarometeret 2012: forskning for forandring, 2012. www.forskningsbarometeret.no

Kunnskapsdepartementet, Høyere utdanning 2012, tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner. www.regjeringen.no/UH-tilstandsrapporter

Kurtze, Nanna, Terje Eikemo og Karl-Gerhard Hem, Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, Rapport (SINTEF Teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning) A11851, SINTEF, 2009.

Kyvik, Svein og Terje B. Olsen, Doktorgradsutdanning og karrieremuligheter: en undersøkelse blant to årskull doktorgradskandidater, NIFU-rapport 35/2007.

Lamont, Michèle, How professors think: Inside the curious world of academic judgment, (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009).

Landbruks- og matdepartementet, St.meld. nr. 39 (2008–2009) Klimautfordringene: landbruket en del av løsningen.

Langfeldt, Liv, «The decision-making constraints and processes of grant peer review, and their effects on the review outcome», Social Studies of Science, 31 (6), 2001, s. 820–841.

Langfeldt, Liv, Decision-making in expert panels evaluating research: Constraints, processes and bias, NIFU-rapport 6/2002.

Lid, Stein Erik, FoU-basert utdanning: erfaringer fra evaluering av allmennlærerutdanningen, ingeniørutdanningen og førskolelærerutdanningen, NOKUTs utredninger og analyse 2012-1.

Miljøverndepartementet, Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk.

Møen, Jarle og Marina Rybalka, «Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?», Magma, nr. 7, 2012, s. 84–95.

NIFU, Doktorgrader i tall, nyhetsblad med informasjon fra Doktorgradsregisteret.

NIFU, Kandidatundersøkelsen 2011.

NOKUT, NOKUTs kvalitetsbarometer 2011: en spørreundersøkelse blant faglig ansatte og studenter i høyere utdanning, NOKUTs utredninger og analyse 2011-2.

NordForsk, Enhancing the effectiveness of Nordic research cooperation: Nordic partipation in the EU framework programmes: best practices and lessons learned, NordForsk policy briefs 1–2011.

NordForsk, Comparing research at Nordic universities using bibliometric indicators: A publication from the NORIA-net «Bibliometric Indicators for the Nordic Universities», NordForsk policy briefs 4–2011.

Nordisk Ministerråd, Vilja till forskning? Rapport från Högnivågruppen för översyn av det nordiska forskningssamarbetet, TemaNord 2011:572.

Norges forskningsråd, Evaluering av FUGE: Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik, 2011.

Norges forskningsråd, Evaluering av NANOMAT: Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer, 2011.

Norges forskningsråd, Innovasjon i offentlig sektor: policy for Forskningsrådets arbeid, 2012.

Norges forskningsråd, Det norske forsknings og innovasjonssystemet: statistikk og indikatorer: 2012, 2012, «Indikatorrapporten».

Norges forskningsråd, Norwegian climate research: An evaluation, 2012.

Norges forskningsråd, «Utviklingen i bruk av virkemidler», 2012, arbeidsnotat.

Norges forskningsråd, «Utviklingen i FoU i næringslivet i et tiårsperspektiv», 2012, arbeidsnotat.

Norges forskningsråd, Verktøy for forskning: del II: norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2012, 2012.

Norges forskningsråd, Årsrapport 2011, 2012.

Norges forskningsråd, Årsrapport 2011 SkatteFUNN, 2012.

Norges forskningsråd, internasjonale fagevalueringer: http://www.forskningsradet.no/no/Fagevalueringer/1182736860810

Næss, Terje, Taran Thune, Liv Anne Støren og Agnete Vabø, Samarbeid med arbeidsliv i studietiden: omfang, typer og nytte av samarbeid, NIFU-rapport 48/2012.

OECD, Economic policy reforms 2006: Going for growth, (Paris: OECD Publishing, 2006).

OECD, Improving health and social cohesion through education, Educational Research and Innovation, (Paris: OECD Publishing, 2010).

OECD, OECD Science, technology and industry scoreboard (Paris: OECD Publishing, 2011).

OECD, Education at a glance 2012: OECD Indicators (Paris: OECD Publishing, 2012).

OECD, OECD Science, technology and industry outlook 2012, (Paris: OECD Publishing, 2012).

OECD, OECD Reviews of innovation policy: Sweden 2012, (Paris: OECD Publishing, 2013).

Olsen, Terje B. og Bo Sarpebakken, Utlendinger i norsk forskning: en undersøkelse basert på registerdata, NIFU-rapport 30/2011.

Orr, Dominic, Christoph Gwos og Nicolai Netz, Social and economic conditions of student life in Europe: Synopsis of indicators: Final report: Eurostudent IV 2008–2011 (Bielefeld: W. Bertelsmann, 2011).

Rambøll Management Consulting, Evaluering av RENERGI og PETROMAKS, 2012.

Reve, Torger og Amir Sasson, Et kunnskapsbasert Norge (Oslo: Universitetsforlaget, 2012).

Riksrevisjonen, Dokument 3:3 (2012–2013) Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken.

Solum, Nils-Henrik, Kartlegging av internasjonale samarbeidsavtaler, NIFU arbeidsnotat 3/2011.

Spilling, Olav, Bjørn Terje Asheim, Liv Langfeldt, og Taran Thune, To år med regionale forskningsfond: rapport fra følgeevalueringen, NIFU-rapport 1/2012.

Storvik, Aagoth Elise, Kvinners karrieremuligheter i forskningsinstituttsektoren, Rapport 2009:10, Institutt for samfunnsforskning.

Støren, Liv Anne, Entreprenørskap i høyere utdanning: erfaringer blant nyutdannede, NIFU-rapport 45/2012.

Technopolis, A good council? Evaluation of the Research Council of Norway, 2012.

Thune, Taran, Svein Kyvik, Sverker Sörlin, Terje B. Olsen, Agnete Vabø og Cathrine Tømte, PhD education in a knowledge society: An evaluation of PhD education in Norway, NIFU-rapport 25/2012.

Thune, Taran, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad og Dorothy S. Olsen, Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer, NIFU-rapport 24/2012.

Universitets- og høgskolerådet. Utdanning + FoU = sant, 2010.

Utbildningsdepartementet, Prop. 2012/13:30 Forskning och innovation.

Utdannings- og forskningsdepartementet, Studiekvalitet: innstilling fra Studiekvalitetsutvalget avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 9. juli 1990, 1990.

Utenriksdepartementet, Regjeringens nordområdestrategi, 2006.

Utenriksdepartementet, Meld. St. 7 (2011–2012) Nordområdene: visjon og virkemidler.

Utenriksdepartementet, Meld. St. 20 (2011–2012) EØS-midlene: solidaritet og samarbeid i Europa.

Vabø, Agnete, Hebe Gunnes, Cathrine E. Tømte, Ann Cecilie Bergene og Cathrine Egeland, Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: en tilstandsrapport, NIFU-rapport 9/2012.

Til dokumentets forside