Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette frem melding om regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold.

Anslått effekt av neste års regulering av pensjoner, basert på anslaget for lønnsvekst i statsbudsjettet, budsjetteres på de relevante poster på Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett direkte og som en del av den ordinære budsjettprosessen, jf. Prop. 1 S fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ved behov vil de relevante budsjettpostene korrigeres i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Det skal gjennomføres drøftinger med pensjonistenes, de funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om tallgrunnlaget for reguleringen. Drøftingene gjennomføres i møter umiddelbart etter at revidert nasjonalbudsjett er lagt frem.

I punkt 2 gis en gjennomgang av nye reguleringsregler og reguleringen av pensjoner mv. i 2022. Evalueringen av pensjonsreformen omtales kort i punkt 3. Faktorer som påvirker pensjonistenes realinntektsutvikling og kjøpekraft behandles i punkt 4 og inntektsutviklingen blant den eldre befolkningen omtales i punkt 5. I punkt 6 omtales utviklingen i antall og andel minstepensjonister og lavinntekt blant alderspensjonistene. Protokoller og referat fra drøftingsmøtene, tabeller over den historiske utviklingen av pensjonene og statistiske opplysninger m.m. følger som vedlegg 1–6.