Meld. St. 15 (2021–2022)

Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold

Til innholdsfortegnelse

3 Evaluering av pensjonsreformen

Prinsippet om regulering av pensjon under utbetaling med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten var en del av det brede pensjonsforliket i 2005. Reguleringen ble konkretisert til regulering med lønnsveksten fratrukket en fast faktor, jf. Ot.prp. nr. 37 (2008–2009). Som nevnt i punkt 2 er reglene for regulering av alderspensjon under utbetaling endret til regulering med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Det ble 12. juni 2020 oppnevnt et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen. Utvalget ble gitt et omfattende mandat. Utvalget skal evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås, og se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Et av punktene utvalget skal vurdere er den praktiske gjennomføringen av regulering av pensjoner under utbetaling. Som del av dette skal utvalget eventuelt komme med alternative forslag til reguleringsregler som ikke svekker bærekraften i pensjonssystemet. Som følge av Stortingets anmodningsvedtak om en omlegging av reguleringsreglene til et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten, ble det i brev til pensjonsutvalget 26. mars 2021 presisert at utvalget skal utrede et konkret forslag til hvordan en slik omlegging kan gjennomføres, og vurdere om omleggingen tilsier at det bør gjøres andre endringer i pensjonssystemet. Eksempler på forhold som utvalget skal vurdere, er vilkåret for å ta ut alderspensjon før 67 år, reguleringen av minsteytelsene, og tiltak som kan sikre et konsistent pensjonssystem, herunder mulighetene til å opprettholde en nøytral uttaksmodell.

Utvalget skal legge frem sin utredning med tilrådinger for Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 15. juni 2022.