Meld. St. 35 (2015–2016)

På rett kurs — Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

AIS

Automatic Information Systems

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

IMO

International Maritime Organization

IUA

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

LNG

Flytende naturgass (Liquefied Natural Gas)

NOFO

Norsk oljevernforening for operatørselskap

Til dokumentets forside