Meld. St. 35 (2015–2016)

På rett kurs — Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

Meldingen omhandler forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i norske farvann, og er en oppdatering av St. meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Meldingen gir en beskrivelse av utviklingen siden forrige stortingsmelding, trafikkprognoser og analyser av risiko forbundet med sjøtransporten. Deretter presenteres aktuelle tiltak for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og en god beredskap mot akutt forurensning i årene fremover.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no