NOU 1995: 26

Barneombud og barndom i Norge

Til innholdsfortegnelse

5 Oversikt over kommuner i utvalgets kartlegging av barne- og ungdomsarbeidet i kommunene

Kommunene fikk seg forelagt følgende to spørsmål:

1. Hva er de viktigste endringene i barne- og ungdomspolitikken i kommunen de siste femten årene?

2. Hvordan kan organiseringsformer og tiltak for barn og unge styrkes framover?

Utvalgets brev ble sendt til følgende kommuner og bydeler:

 • Alta

 • Vardø

 • Kåfjord

 • Bardu

 • Vestvågøy

 • Narvik

 • Vikna

 • Levanger

 • Hitra

 • Trondheim

 • Rindal

 • Volda

 • Flora

 • Gloppen

 • Stord

 • Eidfjord

 • Forsand

 • Stavanger

 • Kristiansand

 • Froland

 • Bykle

 • Sauherad

 • Kragerø

 • Svelvik

 • Larvik

 • Flå

 • Kongsberg

 • Lillehammer

 • Gran

 • Ringsaker

 • Kongsvinger

 • Asker

 • Nes

 • Rælingen

 • Oslo: bydelene Majorstua, Søndre Norstrand, Stovner og Grünerløkka/Sofienberg

Litteraturliste

Almås, R. (1990): Evaluering på norsk. Oslo.

Alsvik, O. (1991): Friskere, sterkere, større, renere. Om Carl Schiøtz og helsearbeidet for norske skolebarn. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo. Historisk institutt. Oslo.

Ariès, P. (1980): Barndommens historie. Oslo.

Arntzen, A, Magnus, P. og L.S. Bakketeig (1988): «Foreldrenes utdanningslengde relatert til dødelighet rundt fødsel og føste leveår», Tiddskr Norsk Lægeforening; 108: 3082-5.

Aubert, V. (1982): Rettssosiologi. Oslo.

Aubert, V. (1986): «Rettsikkerhetssyndromet, Rett Samfunn-Rettferdighet». Festskrift til Torstein Eckhoff. Oslo.

Baklien, B. (1993): « Metodekommentar- Evalueringsforskning i Norge», Tidsskrift for samfunnsforskning. 34: 261-274.

Barneombudsmannen: Hallå där! Rapport från ett uppdrag ur barnets perspektiv. Stokholm 1994.

Befring, E. (1994): Læring og skole. Vilkår for eit verdig liv. Oslo.

Befring E., Hasle, I., Hauge A.-M (1993).: Tospråklig undervisning i internasjonalt perspektiv. Oslo

Bodahl-Johansen, G. (1994): «Kritisk overvåkning av rettsstaten eller misbruk av en menneskelig tragedie?» I: Hva skal vi tro? Etter Bjugn-saken (Red.) Hilde Haugsgjerd. Oslo.

Borgen, M. (1992): Fakta om barn og unge. Barneombudet. Oslo.

Borge, A.I.H. og S. Strøm (1992): Barnehagen som investering. Bergen: SNF.

Borge, A.I.H. (1994): A longitudinal study of behaviour and psychosomatic problems in children. Thesis. University of Oslo. Oslo: National Institute of Public Health.

Borge, A.I.H. og R. Nordhagen (1995): Development og stomach-ache and headache during middle childhood: co-occurrence and psychososcial risk factors. Acta Peadiatr 84: 795-802.

Borge, A.I.H. (1995): «Kvalitet i barnehagen». Statens insitutt for Folkehelse. Oslo.

Bjørknes, O. (1994): «Evaluering og læring og kvalitetssikring av bistandsprosjekter». Stat og Styring 2.

Bjørndal, A. (1993): «Evaluering- fra prat til praksis. Folkehelsen i Norden: Hva er helsetjenestens rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeid?» Utredningsrapport nr. U 2. Avdeling for samfunssmedisin. Seksjon for helsetjensteforskning.

Bjørndal, J. K., Feilberg, J. og R. Rolness (1993) .:«Attaché møter bedrift ». Analyse av kommunikasjonsprosessen i 5 DTS-besøk. SINTEF-rapport.

Bratholm, A. (1969): Umyndige personer. Oslo.

Bratholm, A. (1975): «Barneombud og offensivt barnevern». Lov og Rett 49-50.

Bratholm, A. (1976) : «Barns rettigheter og rettsikkerhet» I: A.Bratholm & N. K. Sundby (red.): Kritisk juss. Oslo.

Bratholm, A. (1991): «Fungerer Barneombudets lov?» Barneombudets 10-års jubileum. Oslo.

Bremberg, S. (1990): Elevhälsans teori och praktik. Lund.

Cernerud, L. (1991): Growth and weight of Stocholm schoolchildren i a public health contex, Nordiska hälsovårdshögskolan. Gøteborg.

Cernerud, L. og E. Edding (1994): «The value of measuring heighet and weight of schoolchildren». Paediatric and perinat epidemiol 8: 365-72.

Christie, M. (1994): «Helsefremmende tiltak i kommunene. En kvalitativ undersøkelse om tverrsektorielt samarbeid». Statens helestilsyns skriftserie 2. Oslo: Statens helesetilsyn.

Dahl, T.S. (1975): Barnevern og samfunnsvern. Oslo.

Dahl, E. (1994): «Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon?» Dr.politit. avhandling. Univeristetet i Oslo. FAFO 170.

Dahl, L (1859): Bidrag til kundskab om de sindsyge i Norge. Christiania: Det Steenske bogtrykkeri.

Eder, A. (1990): «Risk factor loneliness. On the interrelations between social integration, happiness and health in 11-, 13-, and 15-year old schoolchildren in 9 European countries». Health promotion International 5: 19-33.

Eide, Martin og Gudmund Hernes (1987): Død og pine! Om massemedia og helsepolitikk. En FAFO-bok. Oslo.

Eide, M. (1992): Nyhetens interesse. Nyhetsjournalistikk mellom tekst og kontakt. Oslo.

Eidem, S. (1995): «Hallooo, er det noen der ute?» Evaluering av Barn og Unges Kontakttelefon. Røde Kors/ Redd Barna 1993-1994. Bar nevernets Utviklingssenter nr.9.

Ericsson, K (1994): « Barnevernet mellom to sosiale verdender». I: M.Oppedal, K.Sandberg & A.Syse (red.): Barnevernet og barneloven. Oslo.

Flekkøy, M. G. (1991): Det er så urettferdig altså!- da barna fikk sitt eget ombud. Oslo.

Flekkøy, M. G. (1991): A voice for Children. Speaking Out as Their Ombudsmann. London.

Freeman, M. D. A. (1983): The Rights and Wrongs of Children. London.

Freeman, M. D. A. (1992): «The Limits of Children's Rights» I: Freeman & Veerman (red.): The Ideologies of children's Rights. Dodrecht.

Goldstein, J., A. Freud & A.J.Solnit (1980): Retten til barnet - eller barnets rett? Oslo.

Granaunet, A. (1988): «Evaluering av prosjekter». Administrasjonsnytt 6:88.

Grøholt, E.K, Borge, A. I. H. og R. Nordhagen (1994) :«Har vi fått en ny barnesykelighet?». Tidsskr Nor Lægeforening 114:3487-9.

Grøtvedt, L. og L. Belsy (1995): «Barns helse. Helseundersøkelsene». Statistisk sentralbyrå.Oslo.

Hage, P. (1995): «Forhåndsdømming i Pressa». Stensilskrift nr. 52. Institutt for rettsosiologi. Univerisitetet i Oslo.

Hagelin, E og C. Sundelin (1988) : «Barnehalsovårdens journaluppgifter i forskning och planering- en kritisk granskning». Socialmedisinsk tidsskrift 472-6.

Hamilton; C.E, Melhuish, E.C, Horne, P.J., Lowe C.F (1995):«European Childcare project». Report. Bangor.University og Wales.

Hernes, G. (1977) : Det mediavridde samfunn, Samtiden nr. 1. Oslo.

Hofoss, D. (1986): «Hva vet vi om pasienttilfredshet- Hva kan vi bruke kunnskapen til?» Tidsskrift Norsk Lægeforening 106 :1188-95.

Holst, A. (1900): «Hygieniske meddelelser». Skolehygienisk undersøkelser. Hygieniske meddelelser nr.15 (566-79), nr.16 (608-25), nr.17 (662-79).

Holst, A. (1917): «S kolehygiene». En oversikt for lærere. Kristiania.

Holter, H. (1975): «Historisk utvikling av familien i Nord Europa» I: H. Holter m.fl. (red.) : Familien i klassesamfunnet. Oslo.

Hov, J. (1980): Avtalerett. Oslo.

Jakhelln, H og B. Kjellemo (1991): Retten til spesialundervisning på grunnskolens område. Oslo.

King, J.C. og B. Coles (red.): The health og Canada's youth. Viewes and behaviours of 11-, 13-, and 15-year-olds from 11 countries,

Kjørholt, A.T. (1994): «Insitusjonalisering av barns liv - en barndom på avveier?» I: P. Aasen & O.K Haugaløkken (red.): Bærekraftig pedagogikk. Identitet og kompetanse i det moderne samfunnet.Oslo.

Kommunenes Sentralforbund: Oppvekstpolitikk i kommunalt perspektiv. Instilling fra Ad Hoc-utvalg for barn og unges oppvekstmiljø.

Knutsen, O. (1991): «Offentlig barneomsorg i Norden. En komparativ studie av utviklingen i de nordiske land». INASRapport nr. 12.

Kuhnle, S. og P. Selle (1990) : Frivillig organisert velfred - alternativ til offentlig? Bergen.

Lerner, R.L. (1986): Concepts and theories of human development. New York.

Levin, I. (1993): Stefamilien - variasjon og mangfold. Univeristetet i Trondheim.

Lie, K. K. (1994): «Infeksjonsproblemer knyttet til barnehagen» Tidskrift Norsk Lægeforening 114:1936-1938.

Lie, K. K., Nordhagen, R og E.K. Grøholt (red.) (1995): Norsk barnelegeforening/ Statens insitutt for Folkehelse. Rapport fra en arbeidgruppe, Statens institutt for Folkehelse. Oslo.

Lie, K. K., Nordhagen,R og E.K.Grøholt(red .)(1995) : Ny giv i forebyggende og helsefremmende arbeid for barn.Norsk Barnelegeforening og Statens Insitutt for Folkehelse. Oslo.

Linell, P. og Gustavsson, L. (1987): Initiativ och Respons. Om dialogens dynamik, dominans og koherens. Univeritetet i Linköping.

Lorentzen, H. (1993 ): Frivillighetens integrasjon. Staten og de frivillige velferdsprodusentene. Institutt for samfunnsforskning.

Lov og Rett nr.1 1993

Lund, K.E (1992): «Samfunnsskapte endringer i tobakksvaner blant ungdom» I: Sanner,T(red.): Tobakk og barn. Helsekonsekvenser ved røyking. En rapport fra Sosialministeren. Oslo.

Madsen, M, Lindhahl. A, Osler. M, P. Bjerregård (1991): «Børns sundhet ved skolestart 1988/89». Dansk insitutt for klinisk epidimeiologi (DIKE). København.

Margolin, C.R. (1977): «Salvation versus liberation: The verment for Children's Rights in a Historical Context». Social problems 25: 441-452.

Markeds- og mediainstituttet a.s, Undersøkelse for Barneombudet 1989 (ikke lenger tilgjengelig)

Markeds- og Mediainstitutt a.s., Barn og ungdom 8-17 år markedsundersøkelse om kjennskap og forventning til Barneombudets arbeid. Oslo 1994.

Melton, G. (1991): «Lessons form Norway: The Childrens's Ombudsmann as a Voice for Children». Journal of International Law, volume 23, nr.2 :197-254.

Middelfart, A., Aamo, B., Sjohaug, K.A. og B. E. Dysthe (1992): Myopia anmong medical students in Norway. Acta Ophtalmol Copenh 70: 317-22.

Midjo, T. (1991): «Barn på krisensenter». Et forprosjekt. Rapport nr.25. Norsk senter for barneforskning. Trondheim.

Midjo, T. (1994): «Den nye barndommen. Individuering og subjektstatus». I: P. Aasen og O.K. Haugaløkken (red.): Bærekraftig pedagogikk. Identitet og kompetanse i det moderne samfunnet.Oslo.

Miljeteig-Olsson, Per (1989): The Norvegian 'Commisioner for children' - A Review After 8 Years. Memo. Oslo / New York.

Moren, J. (1983): Norske organisasjoner. Oslo.

Mæland, J.G. (red.) (1990): «Evaluering av helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak: Hva, hvorfor og hvordan». Nasjonalforeningens HEMIL- senter. Univeristetet i Bergen.

Norges Husmorforbunds barnemelding 1989

Nordhagen, Rannveig (1993): Barns helse i Norge- Statens institutt for folkehelse.

Newson, J. & E. Newson (1974): «Cultural aspects of childrearing in the Englishspeaking worlds». I: M. P. Richards (red.): The integration of a child into a social world.Cambridge.

NTBs Grave-prosjekt for mars 1995.

Nygren, P. (1990).: Barneomsorg som hovedbegrep for barnevernet. Et skriftelig omsorgstiltak overfor et fag i identitetskrise. Barnevernspedagogen 10:17-31.

Næss, S. (1979): «Behov, utvikling og verdier». I: A. H. Wirak (red.): Behov, utvikling og verdier. Oslo.

Olaussen, L. P. (1990): Om organisering av nyttefokusert evaluering. Norges Barnevern.

Olweus, D. (1986): Mobbing. Vad vi vet och vad vi kan gjöra.Stocholm.

Olweus, D (1991).: «Bully/ victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school based intervention program». I: Pepler D.J., Rubin, K.H.(red .). The development and treatment of school aggression. London: Lawrence Erlbaum Ass. 411-48.

Olsen, L (1990) .:«Rettighetsbegrepet i helse- og sosialrette. Et juridisk eller et fordelingspolitisk begrep?» I: K. Andenæs & L.O. Olsen (red .): Sosialrett II. Sosialrettens oppgaver mot år 2000.Oslo.

Pedersen, W. (1991).: Drugs in adolescent worlds. A longitudinal study of adolescent drug use socialization. Thesis. Univeristy og Oslo. Departement og Psychiatry. Oslo.

Qvortrup, J. (1991): «Childhood as a Social Phenomenon» - An Introduction to a Series of National Report. Eurosocial report 36/ 91.

Qvortrup, J. (1994): Børn til halv pris. Nordisk barndom i samfundsperspektiv. Esbjerg.

Redd Barna (1991): Redd Barnas arbeid for barn i Norge. Fokus på talsmannsvirksomheten.

Redd Barna (1993) : Barnekonvensjonen. Rettigheter for barn i Norge.Oslo.

Redd Barna (1994): Evaluering av seksjon Barn i Norge. Asplan analyse.

Robstad, P. (1995): Samspill eller Stillingskrig? En analyse av Trygdeetatens medierelasjoner. Hovedoppgave ved Institutt for medier og kommunikasjon. Universitetet i Oslo.

Rønsen, M. (1994): «Day care centers: Impacts on fertility and maternal empolyment». I: Borge, A.I.H., Hartmann, E., Strøm S. (red.): Day care centers: quality and provision. National Institute of Public Health. Oslo.

Sadun, A. A. (1992): Dyselexia at The New York Times: (Mis)understanding of parallel visual processing. Arch Ophtalmol 110: 933-4.

Schanz, M.(1981): Træk af behovsproblematikkens idehistorie med særlig henblik på Marx og Engels. Århus: Modtrykk.

Seip, A.L. (1994): Veiene til velferdstaten, Norsk sosialpolitikk 1920-75. Oslo.

Seip, A. L (1988): «Who Cares? Child, Familiy and Social Policy in Twentieth Century norway». I: K. Ekberg & P. E. Mjaavatn (red.): Groving Into A Modern World, Vol. 1, Norsk senter for barneforskning. Trondheim.

Seip, A. L. (1994): Sosialhjelpstaten blir til, Norsk soialpolitikk 1740-1920. 2.utg.. Oslo.

Selle, P. (1990): «Desentralisert velferd - meir velferd og meir demokratisk velferd I: R. Hovdum, S. Kuhnle og L. Stokke (red.): Visjoner om velferdssamfunnet. Bergen.

Smith, L. (1980): Foreldremyndighet og barnerett. Oslo.

Smith, L. og P. Lødrup (1984): Barn og foreldre. Oslo.

Smith, L. (1990): Barnerett - barnets rett og retten til barnet, i Kirke og Kultur 3/1990.

Solbraa-Bay, J. (1985): Samfunnet sett med husmorøyne. Oslo: Norges Husmorforbunds forlag.

Statskonsult: Vurdering av Barneombudets organisasjon og rutiner, Rapport 1991:12.

Stein, A.D. (1995) : Annotation: Cause and noncause- Nutritional epidemiology and public health nutrion. Am J Publ Health 85: 618-9.

Sundgot Borgen, J. (1991): Spiseforestyrrelser blant idrettutøvere. Norges idrettshøgskole/ Helsedirektoratet.

Swedish save the Children: «The Children½s Ombudsmen. A survey». Swedish Save the Children International Dpt. 1995.

Tay, M.T.; Au Eong, K.G, Ng, C.Y , Lim, M.K (1992 ): Myopia and educational attainment in 412 116 young Singaporean males. Ann Aced Med Singapore 21:785-91

Taylor, P. W. (1959): «Need» Statements. Analysis 5:106-111.

Torgersen, T. V. (1994): «Da Barneombudet kom til Bjugn». I: Hilde Haugsgjerd (red.): Hva skal vi tro?« Etter Bjugn-saken. Oslo.

Tronvoll, I. M. (1994): «Brukervurdering av skolens hjelpetjeneste». I: Liden, H. & I. M. Tronvoll: Skolebarn i en forsøkskommune, Rapport nr. 34. Norsk senter for barneforskning, Trondheim.

Tønnesen, L. K. (1995): «Erfaringer med 4-årig småskole». Rapport nr. 37. Norsk senter for barneforskning. Trondheim.

Ulvund, S. E., Smith, L., Lindemann, R., Ulvund, A. (1992): Lettvektere. Om for tidlig fødte barn. Oslo.

Ulvund, S. E.: Foreldre som syndebukker, kronikk i Dagbladet 12. oktober 1995

Verhellen, E. og F. Spiesschert (red.) (1989): Ombudswork for children. Leuven/ Amersfoort.

Verhellen, E. (1994): Convention on the Rights of the Child. Leuven/ Apeldoorn.

Vikan, A. og Calusen, C. J. (1994): Barns oppfatninger. Oslo.

Vikane, B. og Jåvold, E. (1991): En evaluering av «Klar Melding» som kommunikasjonssystem. En intervjuundersøkelse. Oslo.

Wall, S.(1995): Epidemiology for prevention. Int J Epidem 24: 655-64.

Wolfenstein, M. (1955): «Fun morality: an anlysis of recent American childtraining litterature». I: M. Mead & M. Wolfenstein (red.): Childhood in Contemporary Cultures. Chicago.

Woodhead, M. (1990): «Psychology and the Cultural Construction of Children's Needs ». I: A. James & A. Prout (red.): Construction and Reconstruction Childhood. London.

Til dokumentets forside