NOU 1995: 26

Barneombud og barndom i Norge

Til innholdsfortegnelse

Offentlige dokumenter og publikasjoner

NOU 1977:6 Ein samla offentleg politikk for oppvekstmiljøet

NOU 1977:35 Lov om barn og foreldre.

NOU 1979:53 Skolehelsetjenesten.

Ot.prp. nr 62 (1979-80) Om lov om barn og foreldre (barneloven).

NOU 1980:37 Oppsøkende barne- og ungdomsarbeid.

NOU 1981:37 Om Skolemiljøet

NOU 1981:39 Skolen og lokalsamfunnet

Ot. prp. nr. 2 (1980-81) Om lov om barneombud

Innst. O nr.26 (1980-81) Instilling fra sosialkomiteen om lov om barneombud.

Ot. forhandlinger 1981 17. febr. Lov om barneombud

St.meld. nr. 45 (1980-81) Utdanning og arbeid.

St.meld. nr. 93 (1980-81) Barnehager i 80-årene.

St.meld. nr. 97 (1980-81) FNs internasjonale barneår 1979.

Barneombudets Årsmelding 1981.

NOU 1982:30 Maktutredningen- Massemedier.

NOU 1982:26 Barnemishandling og omsorgssvikt.

St.meld. nr 9 (1981-82) Ungdommen og samfunnet.

St.meld. nr. 96 (1981-82) Om styrking av barne- og ungdomsvernet.

Barneombudets Årsmelding 1982.

Mønsterplan for grunnskolen. Oslo 1983.

St.meld nr. 19 (1982-83) Ungdom- deltakelse og ansvar.

Innst. S. nr. 138. (1982-83) Instilling fra kyrkje- og unvervisningsnemda om ungdommen og samfunnet og om ungdom - deltaking og ansvar. (St. meld. nr. 9 for 1981-82 og St. meld. nr. 19 for 1982 -83).

St.meld. nr 62 (1982-83) Om grunnskolen.

Mønsterplan for grunnskolen . Oslo 1983.

Barneombudets Årsmelding 1983.

NOU 1984:17 Perinatal omsorg i Norge, helsearbeid blant svangre og fødende kvinner samt nyfødte barn.

NOU 1984:20 Framtidig organisering av fritidshjem.

Barneobudets Årsmelding 1984.

NOU 1985:3 Tiltak for ungdom med atferdsvansker

NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede

St.meld. nr 15 (1984-85) Om videregående opplæring

St.meld. nr 40 (1984-85) Om tiltak mot ungdomsledigheten.

Innst. S. nr. 151. (1984-85) Instilling fra forbruker- og administrasjonskomiteen om tiltak mot undgdomsledigheten (St. meld. nr. 40)

St.meld. nr 72 (1984-85) Om barne- og ungdomsvernet.

Barneombudets Årsmelding 1985.

NOU 1985: 24 Videregående opplæring for samer

NOU 1985:29 Unge innvandrere i Norge

St.meld. nr 44 (1985-86) FNs internasjonale ungdomsår 1985.

Barneombudets Årsmelding 1986.

NOU 1987:4 Standardisert erstatning til barn.

NOU 1987:20 Handlingsplan for samisk ungdoms utdanningsmuligheter

Ot.prp. nr. 46 (1986-87) Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingeloven)

Fakta om barn i Norge. Barneombudet. Oslo 1987.

Barneombudets Årsmelding 1987.

St.meld. nr. 8 (1987-88) Barnehager mot år 2000.

St.meld. nr 39 (1987-88) Om innvandringspolitikken.

NOU 1988:17

Barneombudets Årsmelding 1988.

St.meld. nr. 47 (1989-90) Om gjennomføring av reformen for psykisk utviklingshemmede.

St.meld. nr. 54 (1989-90) Om opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov.

St.prp. nr 104 (1989-90) Om samtykke til ratifikasjon med visse forbehold, av de Forente Nasjoners konvensjon av 20. november 1989 om barnets rettigheter.

Barneombudets Årmelding 1990.

NOU 1991:13 Seksuelle overgrep mot barn. Straff og erstatning

NOU 1991:20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming.

St. meld nr. 35 (1990-91) Om opplæring av barn og unge med særskilte behov.

Barneombudets Årsmelding 1991.

NOU 1992:17 Rammeplan for barnehagen.

Ot.prp. nr 44 (1991-92) Om Lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Innst. O. nr. 80. (1991-92) Instilling fra forbruker- og administrasjonskomiteen om lov om barneverntjenester (barnevernloven) ( Ot. prp. nr. 44)

St.meld. nr. 37: Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Barneombudets Årsmelding 1992.

NOU 1993:12 Tid for barna.

Særskilt vedlegg til St.meld. nr. 4 (1992-93) Ungdomspolitikk mot et nytt hundreår.St.meld. nr. 40 (1992-93)« vi smaa, en Alen lange; om 6-åringer i skolen.

Innst. S. nr. 234. (1992-93) Instilling fra kirke- og undervisningskomiteen om... vi smaa, en Alen lange; Om 6-åringer i skolen - konsekvener for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold (St.meld. nr. 40)

St.meld nr. 53 (1992 -93) Seksuelle overgrep mot barn. Eit overgrep er eit for mykje.

Barne- og familiedepartementet: Barn har rett - Norges første rapport til FN om konvensjonen om barnets rettigheter. 1993.

Barneombudets Årsmelding 1993.

NOU 1994: Ungdom, lønn og arbeidsledighet.

Ot. prp. nr. 64 (1993-1994) Om lov om endringer i lov av 6.mars 1981 nr. 5 om barneombud.

Innst. O nr. 55 (1993-94) Instilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 6.mars 1981 nr.5 om barneombud.

Innst. S. nr. 174 ( 1993-94) Instilling fra familie, kultur og administrasjonskomiteen om seksuelle overgrep mot barn (St. meld. nr. 53 for 1992-93).

Ot.prp. nr. 68 (1993-94) Lov om barnehager.

Budsjettinnstilling S. nr. 2 (1993-94)

St. prp. nr. 1 (1993-94)

Statlig Informasjonspolitikk. Hovedprinsipper, Administrasjonsdepartementet 1994

NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge.

NOU 1995:12 Opplæring i et flerkulturelt Norge.

NOU 1995:18 Ny lovgivning om opplæring - «..og forøvrig kan man gjøre som man vil».

Barne- og familiedepartementet: Tiltak for barn og ungdom. Vedlegg til St. prp. nr. 1 for 1994-95.

St.meld nr 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan.

Barne- og familiedepartementet: Tiltak for barn og ungdom. Vedlegg til St. prp. nr. 1 for 1995-96.

Høringer fra Barneombudet.

Barne- og familiedepartementet: Høringsnotat med forslag til endringer i barneloven kap. 1-6, 1995

Kulturdepartementet: Regjeringens handlingsplan mot vold i mediene, 1995

Til dokumentets forside