NOU 2001: 3

Velgere, valgordning, valgte

Til innholdsfortegnelse

16 Litteraturliste

Anckar, Dag 1990, «Nordens Folkförsamlingar: Jamförande synpunkter», i Krister Ståhlberg (red), Parlamenten i Norden. Åbo Akademi, Åbo.

Anckar, Dag 1992, «Finland: Dualism and Consensual Rule», i Erik Damgaard (red), Parliamentary Change in the Nordic Countries . Scandinavian University Press, Oslo.

Anckar, Dag 1994, «Valsystemet i Finland: En presentation». Statsvetenskaplig Tidskrift , årg. 97, Nr. 1.

Asp, Kent og Bengt Johansson 1999, «Medierna och personvalet», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Barber, Benjamin 1999, «En plats för kommers eller en plats för oss? IT i demokratiteoretiskts ljus», i SOU 1999:117 , IT i demokratins tjänst .

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, Indenrisgministeriets lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. Juni 1997.

Bille, Lars 1994, «Denmark. The Decline of the Membership Party», i Richard S. Katz og Peter Mair (red): How Parties Organize. Change and Adaption in Party Organizations in Western Democracies. Sage, London.

Bille, Lars 1995, «Medlemsudviklingen i otte danske partier 1953–1993: Et demokratisk problem?, i Morten Madsen, Hans Jørgen Nielsen og Gunnar Sjöblom (red), Demokratiets mangfoldighed: Tendenser i dansk politik. Forlaget Politiske Studier, København.

Bille, Lars 1997, Partier i forandring. Odense Universitetsforlag, Odense.

Bjørklund, Tor 1991, «Election campaigns in postwar Norway (1945–1989): From party controlled to media-driven campaigns», Scandinavian Political Studies , Vol. 14, Nr. 3, 279–302.

Bjørklund, Tor 1997, Om folkeavstemminger. Norge og Norden 1905–1994 . Universitetsforlaget, Oslo.

Bjørklund, Tor 1999, Et lokalvalg i perspektiv. Tano, Oslo.

Bjørklund, Tor og Jo Saglie 2000, Lokalvalget i 1999. Rekordlav og rekordhøy deltakelse. Institutt for Samfunnsforskning , Rapport 12:2000.

Blais, Andre og Louis Massicotte 1996, «Electoral Systems», i Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi og Pippa Norris (red), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective . Sage, London.

Bogdanor, Vernon, «Western Europe», i David Butler og Austin Ranney (red) 1994, Referendums Around the World. The Growing use of Direct Democracy. The AEI Press, Washington.

Boix, Carles 1999, «Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies». American Political Science Review , Vol. 93, No.3, September 1999.

Brothen, Martin 1999, «Personliga valkampanjer», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Budge, Ian 1996, The New Challenge of Direct Democracy . Polity Press, Cambridge.

Budge, Ian og David Farlie 1983, «Party Competition – Selective Emphasis or Direct Confrontation», i Hans Daadler og Peter Mair (red), Western European Party Systems: Continuity and Change. Sage, London.

Butler, David og Austin Ranney (red) 1994, Referendums Around the World. The Growing use of Direct Democracy , The AEI Press, Washington.

Christensen, Dag Arne 1994, «Fornyinga av bondepartia i Noreg og Sverige», i Knut Heidar og Lars Svåsand 1994 (red), Partiene i en brytningstid. Alma Mater, Bergen.

Christensen, Dag Arne 1998, «Foreign Policy Objectives: Left Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden». Scandinavian Political Studies , Vol. 21, nr. 1.

Christensen, Dag Arne og Lars Svåsand 1993, «Political Parties and Environments: Electoral Strategies as Organisational Responses. A Study of Norwegian Parties 1985-89, Paper presented at the ECPR Joint Session of Work-Shops, Leyden, Nederland, April 1993.

Commitee on Standards in Public Lice, 1998, Fifth Report of the Committee on Standards in Public Life. The Funding of Political Parties in the United Kingdom, Volume 1; Report. Presented to Parliament by the Prime Minster by Command of Her Majesty October 1998.

Crewe, Ivor 1981, «Electoral Participation», i David Butler, Howard R. Penniman, og Austin Ranney (red), Democracy at the Polls. A Comparative Study of Competitive National Elections . American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington.

Dahl, Rober A. 1961, Who Governs? Democracy and Power in an American City . Yale University Press, New Haven.

Damgaard, Erik 1990, Danmarks nye folketing», i Krister Ståhlberg (red), Parlamenten i Norden . Åbo Akademi, Åbo.

Damgaard, Erik (red) 1992, Parliamentary Change in the Nordic Countries . Scandinavian University Press, Oslo.

Damgaard, Erik og Palle Svensson 1989, «Who Governs? Parties and Policies in Denmark». European Journal of Political Research nr 17.

Department of the Environment, Transport and the Regions 1998, «Modernising Local Government. Local Democracy and Community Leadership. Consultation Paper, London.

Dummet, Michael 1997, Principles of Electoral Reform . Oxford University Press, Oxford.

Dunleavy, Patrick og Helen Margetts, «Understanding the Dynamics of Electoral Reform», The Politics of Electoral Reform. International Political Science Review , vol. 16, nr. 1, January 1995.

Duverger, Maurice 1967, Political Parties . Methuen, London.

Elklit, Jørgen 1994, «Valgsystemet i Danmark». Statsvetenskaplig Tidskrift , årg. 97, nr. 1.

Elklit, Jørgen 1998, Danske valgsystemer: Fordelingsmetoder, spærreregler, analyseredskaber . Institut for statskundskab, Århus Universitet.

Elklit, Jørgen og Anne Birthe Pade 1996, Parliamentary Elections and Election Administration in Denmark . Indenrigsministeriet, København.

Elklit, Jørgen og Mogens N. Pedersen 1995, Kampen om kommunen . Odense Universitetsforlag, Odense.

Elklit, Jørgen og Roger Buch Jensen 1997, Kommunalvalg . Odense Universitetsforlag, Odense.

Elklit, Jørgen, Birgit Møller, Palle Svensson og Lise Togeby 2000, Hvem stemmer – og hvem stemmer ikke? , Magtudredningen, Århus.

Ellegård, Kajsa 1999, «I spänningsfältet mellan social intressegemenskap och geografisk närhet. Sätter IKT den geografiskt förankrade demokratin i kläm?, i SOU 1999:117 , IT i demokratins tjänst .

Farell, David M 1997, Comparing Electoral Systems . Prentice Hall, London.

Flem, Dagfinn 1975, Velgerne skal ha det siste ordet. Folkeavstemminger, ide og praksis. Særtrykk fra Sunnmørsposten.

Forhandlinger i Stortinget nr. 358, 1952, 24–26. November s. 2855–2971.

Forhandlinger i Stortinget nr. 385, 1972, 30. Mai s.3068–3116.

Forhandlinger i Stortinget nr. 387, 1976, 1. Juni s. 3899–3953.

Forhandlinger i Stortinget nr. 284, 1984, 30. Mai s.4204–4221.

Forhandlinger i Stortinget nr. 220, 1988, 10. Mai s.3251–3302.

Franklin, Mark N 1996, «Electoral Participation», i Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi og Pippa Norris (red), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective . Sage, London.

Gallagher, Michael 1996, «Electoral Systems», i Report of the Constitution Review Group. Government of Irland, May 1996.

Gallagher, Michael og Michael Marsh 1988, Candidate Selection in Comparative Perspective . Sage, London.

Gidlund, Gullan 1999, «Att sätta gränser för pengars makt», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Gidlund, Gullan og Tommy Möller 1999, «Finansiering av personvalskampanjer i riksdagsvalet 1998», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Giljam, Mikael 1998, «Personvalet – röstning med fallgropar». Forlösning och Framsteg nr.6/98 .

Giljam, Mikael 2000, «Folkomröstningar är blott en vacker tanke». DMI skrift nr. 2 2000 , Folkeomröstning – en lokal fråga?. Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Goul Andersen, Jørgen 1999, «Folket og eliterne. Om meningsdannelse på masse- og eliteniveau», i Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda 1999, Den Demokratiske Udfordring . Hans Reitzels Forlag, København.

Green, Donald P og Ian Shapiro 1994, Pathalogies of Rational Choice Theory . Yale University Press, London.

Grofman, Bernard og Arend Lijphart 1986, Electoral Laws and Their Political Consequences . Agathohn Press, New York.

Grønvik, Gunnvald (1988a): ”Forslag til revidert valgordning.» Vedlegg til Dokument nr. 12 for 1987–88 , 3–22. Stortinget, Oslo: 1988.

Grønvik, Gunnvald (1988b): «Politikk og geografi i den nye valgordninga.» Vedlegg til Dokument nr. 12 for 1987–88 , 23–35. Stortinget, Oslo: 1988.

Guldvik, Ingrid 2000, Blant de få utvalgte? Økt deltakelse i lokalpolitikk fra barn, unge, innvandrere og kvinner. Idehåndbok fra KS sin satsing Deltakelse, demokrati og styring.

Hatland, Aksel, Stein Kuhnle og Tor Inge Romøren 1994, Den norske velferdsstaten . Ad Notam Gyldendal, Oslo.

Helander, Voitto 1997, «Finland», i Pippa Norris (red), Passages to Power. Legislative recruitment in advanced democracies . Cambridge University Press, Cambridge.

Heidar, Knut 1988, Partidemokrati på prøve. Norske partieliter i demokratisk perspektiv . Universitetsforlaget, Oslo.

Heidar, Knut 2000, «Det moderne nettverkspartiet», Dagbladet Lørdag 26. Februar 2000.

Heidar, Knut og Lars Svåsand 1994, Partiene i en brytningstid . Alma Mater, Bergen.

Heidar, Knut og Jo Saglie 1994, «Mot mediepartier? Partienes organisasjonsstrategier på 1990-tallet, i Knut Heidar og Lars Svåsand 1994 (red), Partiene i en brytningstid . Alma Mater, Bergen.

Heidar, Knut og Einar Berntzen 1998, Vesteuropeisk Politikk , Universitetsforlaget, Oslo.

Hellevik, Ottar 1991, «Hvorfor en ny kommunevalgordning». Nytt Norsk Tidsskrift , nr. 3.

Hellevik, Ottar og Tor Bjørklund 1995, «Velgerne og kvinnerepresentasjonen», i Nina C. Raaum (red), Kjønn og politikk . Tano, Oslo.

Hernes, Hans - Kristian 1997, «Interesseorgansering og demokrati», i Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch (red), Demokrati - Vilkår og virkninger . Fagbokforlaget, Bergen.

Holmberg, Sören 1993, «Kandidatkännedom vid riksdagsvalen», i SOU 1993:21, Ôkat personval.

Holmberg, Sören 1999, Representativt Demokrati. SOU 1999:64, Demokratiutredningens skrift nr. 24 .

Holmberg, Sören 1999, «Väljarna personkryssar», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Holmberg, Sören og Tommy Möller 1999, Premiär för personval , SOU 1992:92.

Home Office 1999, The Funding Of Political Parties in the United Kingdom. The government’s proposals for legislation in response to the Fifth Report of the Committee on Standards in Public Life.

Hylland, Aanund (1989): «Valgordningen ved stortingsvalg. Noen prinsippielle spørsmål», Tidsskrift for samfunnsforskning , nr. 3, s.225–238.

Håkansson, Anders 1999, «Vilka kandidatar vinner på personvalet» i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Inglehart, Ronald 1977, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics . Princeton University Press, Princeton.

Innstilling Odelstinget Nr 57 (1994 – 95)

Innstilling Odelstinget Nr 61 (1998 – 99)

Innstilling Stortinget Nr. 217, 1952.

Innstilling Stortinget Nr. 218, 1952.

Innstilling Stortinget Nr. 299, 1952.

Innstilling Stortinget Nr. 337, 1952.

Innstilling Stortinget Nr. 53, 1955–56.

Innstilling Stortinget Nr. 259, 1972–73.

Innstilling Stortinget Nr. 310, 1976–77.

Innstilling Stortinget Nr. 221, 1984–85.

Innstilling Stortinget Nr. 272, 1984–85.

Innstilling Stortinget Nr. 36, 1985–86.

Innstilling Stortinget Nr. 243, 1997–98.

Innstilling Stortinget Nr 248, 1999–2000

Ilshammar, Lars 1999, «IT i demokratin eller IT-demokrati. Teknologi och demokratisering i historiskt perspektiv», i SOU 1999:117, IT i demokratins tjänst .

Johansson, Folke 1999, «Vem personröstar och varför», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Karvonen, Lauri 1999, «Varför personval?», i Olof Petersson m.fl. 1999, Demokratirådets rapport 1999. SNS – Förlag, Stockholm.

Karvonen, Lauri 1999, «Demokrati och samhörighet i Norden. Har vi en lysande framtid bakom oss?» i Karvonen, Lauri og Elisabeth Ljungberg 1999, Nordisk Demokrati i förändring . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Karvonen, Lauri 2000, «Som eld och vatten? Om direkt och representativt demokrati». DMI skrift nr. 2, 2000, Folkeomröstning – en lokal fråga? . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Karvonen, Lauri og Elisabeth Ljungberg 1999, Nordisk Demokrati i förändring . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Katz, Richard S 1986, «Intraparty Preference Voting», i Grofman, Bernard og Arend Lijphart 1986, Electoral Laws and Their Political Consequences . Agathohn Press, New York.

Katz, Richard S 1997, Democracy and Elections . Oxford University Press, Oxford.

Katz, Richard S og Peter Mair 1995, «Changing models of party organization; the emergence of the cartel party», Party Politics , 1,5–28.

Keesing’s Recorc of World Events .

Kiberg, Dag, Kristin Strømsnes og Eirik Vasstrand 1995, De norske valgundersøkelsene 1977, 1981, 1985, 1989 og 1993, Dokumentasjon, frekvenser. Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste , Rapport nr. 105.

Kirchheimer, Otto 1966, «The Transformation of the Western European Party Systems», i Joseph LaPalompara og Myron Weiner (red), Political Parties and Political Development . Princeton University Press, Princeton.

Kitschelt, Herbert 1994, The Transformation of Eurpean Social Democracy . Cambridge University Press, Cambridge.

Knutsen, Oddbjørn 1997, «From Old Politics to New Politics: Environmentalism as a Party Cleavage», i Kaare Strøm og Lars Svåsand (red) 1997, Challenges to Political Parties. The Case of Norway . The University of Michigan Press, Michigan.

Kobach, Kris W 1994, «Switzerland», i Butler, David og Austin Ranney (red) 1994, Referendums Around the World. The Growing use of Direct Democracy . The AEI Press, Washington.

Koch, Henning og Lise Togeby 1999, «Vælgerne», Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision , 4–5 November 1999, Folketinget.

Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000: KU 2, Frågor om styrelseskick och demokrati.

KOU 1–98: ”Rydd opp”. Styrket folkestyre og administrativ forenkling. Hovedrapport fra et utvalg oppnevnt av KS

KS 1995, Hjemmesitterundersøkelsen.

KS 1996, Forny folkestyre.

Jenkins Report 1998, The Report of the Independent Commission on the Voting System, Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of her Majesty, October 1998.

Lane, Jan Erik og Svante Ersson 1997, «Parties and Voters: What Creates the Ties?». Scandinavian Political Studies , Vol. 20, nr. 2.

Laver, Michael 1996, «Discussing electoral reform», i Report of the Constitution Review Group. Government of Irland, May 1996.

LeDuc, Lawrence, Richard G. Niemi og Pippa Norris 1996, Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective . Sage, London.

Lewin, Leif 1996, Votera eller förhandla? Om den svenska parlamentarismen . Norstedts Juridik, Stockholm.

Ljungberg, Elisabeth 2000, «Kommunala folkomröstningar – möjlighet eller hot?». DMI skrift nr. 2 2000 , Folkomröstning – en lokal fråga? Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Lijphart, Arend 1994, «Democracies: Forms, Performance, and Constitutional Engineering». European Journal of Political Research 25: 1–17.

Lijphart, Arend 1986, «Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulaes», i Bernard Grofman og Arend Lijphart 1986, Electoral Laws and Their Political Consequences . Agathon Press, New York.

Lijphart, Arend 1999, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries . Yale University Press, London.

Listhaug, Ola 1989, «Gamle og nye modellar i valforskinga: eit oversyn». Tidsskrift for samfunnsforskning 30.

Madsen, Morten Hans Jørgen Nielsen og Gunnar Sjöblom (red), Demokratiets mangfoldighed: Tendenser i dansk politik . Forlaget Politiske Studier, København.

Matthews, Donald and Henry Valen (1999): Parliamentary Representation – The Case of the Norwegian Storting , Columbus: Ohio University Press.

Mattson, Ingvar 1996, Förhandlingsparlamentarism: En jamförande studie av Riksdagen och Folketinget . Lund University Press, Lund.

Martinsson, Johan 1999, «IT-valet? Internets betydelse för valkampanjerna», i SOU 1999:117, IT i demokratins tjänst .

Midtbø, Tor 1995, Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter . Høyskoleforlaget, Kristiansand.

Midtgaard, Knut 1994, «Spørsmålet om oppløsningsrett i Norge. Noen historiske glimt», i Bjørn Erik Rasch og Knut Midgaard (red), Representativt demokrati. Spilleregler under debatt . Scandinavian University Press, Oslo.

Montin, Stig 1998, «Lokala demokratiexperiment – exempel och analyse, SOU 1998:115.

Montin, Stig, Toini S. Floris, Mikael Granberg, Terje Kleven, Olaf Rieper og Signe Irene Vabo 1999, «Politikerrollen i skandinaviska kommuner – mellan kontinuitet och förnyelse», i Lauri Karvonen og Elisabeth Ljungberg (Red), Nordisk Demokrati i förändring . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Moseng, Bera Ulstein 1999, «Samarbeidet mellom hjem og skole om barn med funksjonshemninger. En kunnskapsoversikt». Nova , skriftserie 4/99.

Möller, Tommy 1999, «The Swedish Election 1998: A Protest Vote and the Birth of a New Political Landscape?» Scandinavian Political Studies , Vol. 22, nr. 3.

Möller, Tommy 1999, «Minskad particentrering och vitaliserad demokrati? Partiernas nominerings- och kampanjearbete, i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Möller, Tommy 1999, «Ett förbrukat förtroende? Om misstron i skandinavisk politik. Den representativa demokratin på fallrepet?», i Lauri Karvonen og Elisabeth Ljungberg 1999, Nordisk Demokrati i förändring . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Narud, Hanne Marthe 1998, «Candidate selection to parliamentary elections: The Nordix Experience», utkast til introduksjonskapittel til boken: Candidate Selection to Parliamentary Elections: The Nordic Experience , Hanne Marthe Narud og J. Johansson (red). Presentert på den årlige fagkonferansen på Geilo, 12–13. Januar 1998.

Nielsen, Hans Jørgen 1995, «Accept og forkastelse af status quo», i Morten Madsen, Hans Jørgen Nielsen og Gunnar Sjöblom (red), Demokratiets mangfoldighed: Tendenser i dansk politik . Forlaget Politiske Studier, København.

Norris, Pippa 1995, «Introduction», The Politics of Electoral Reform. International Political Science Review vol 16, nr. 1, January 1995.

Norris, Pippa 1996, «Legislative Recruitment», I Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi og Pippa Norris (red), Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective . Sage, London.

NOU 1973:38, Personvalg ved stortingsvalg og kommunalvalg.

NOU 1982:6, Om en ny valglov.

NOU 1990:13, Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner.

NOU 2000:22, Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.

NOU 2000:32, Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap (Statsborgerloven).

Nyseth, Torill og Lars Torpe 1997, Borgerstyre eller brukerstyre i lokalsamfunnet? – Institusjonelle nydannelser i demokratiperspektiv. Norsk Statsvitenskaplig Tidskrift .

Nurmi, Hanny 1990, «A Theoretical Review of the Finnish Parliamentary and Presidental System», i Jan Sundberg og Sten Berglund (red), Finnish Democracy . The Finnish Science Association, Helsinki.

Olsen, Johan P 1978, Politisk organisering . Universitetsforlaget, Oslo.

Olsson, Anders R. 1999, Elektronisk demokrati. SOU 1992:12, Demokratiutredningens skrift nr. 16 .

Oscarsson, Henrik 1999, Demokratiopinioner. SOU 1999:80. Demokratiutredningens skrift nr.26 .

Oscarsson, Henrik 1999, «Ålder och personröstning», i SOU 1992:92, Premiär för personval.

Oseland, Raimond 1999, «Kommunevalget i Kristiansand 1999. Evaluering av forsøksordningen». Kristiansand kommune .

Ot.prp. nr 31 (1976 - 77)

Ot.prp. nr 30 (1994 – 95)

Ot.prp. nr 3 (1996 – 97)

Ot.prp. nr 37 (1998 – 99)

Ot.prp. nr 17 (2000 – 2001)

Overå, Oddvar, Steinar Dalbakk og Jan-Ivar Pavestad 1997, Valglovgivningen. Valg til Storting, fylkesting, kommunestyre og sameting . Kommuneforlaget, Oslo.

Pedersen, Mogens 1989, «En korfattet oversigt over det danske partisystems udvikling». Politica årg. 21, nr. 3.

Pedersen, Mogens N 1995, «Blaabjerg: Når fortid, nutid og fremtid mødes i en vestjysk valgkamp», i Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen, Kampen om kommunen. Odense Universitetsforlag, Odense.

Petersson, Olof 1995, Nordisk Politik . Publica, Stockholm.

Petersson, Olof, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, Jan Teorell og Anders Westholm 1998, Demokratirådets Rapport 1998 , Demokrati och medborgarskap. SNS Förlag, Stockholm.

Petersson, Olof, Klaus von Beyme, Lauri Karvonen, Birgitta Nedelmann, og Eivind Smith 1999, Demokratirådets Rapport 1999 , Demokrati på svenskt vis . SNS Förlag, Stockholm.

Petersson, Olof, Gudmund Hernes, Sören Holmberg, Liste Togeby, og Lena Wängerud 2000, Demokratirådets Rapport 2000 , Demokrati utan partier? SNS Förlag, Stockholm.

Phillips, Deborah M og David Jefferson 2000, «Is Internet Voting Safe», Vip Report vote integrity ( http://www.voting-intrerity.org/text/2000/internetsafte.shtml ).

Putnam, Robert D 1993, Making Democracy Work . Princeton N.J, Princeton.

Rallings, Colin og Michael Thrasher 1997, Local Elections in Britain . Routledge, London.

Rasch, Bjørn Erik 1997, «Promethevs versus Odyssevs: Demokratisk institusjonsutforming og konservative garantier», i Guy-Erik Isaksson (red), Innblickar i nordisk parlamentarism . Åbo Akademi, Åbo.

Rasch, Bjørn Erik 1997, «Valgsystem og demokrati», i Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch (red), Demokrati - Vilkår og virkninger . Fagbokforlaget, Bergen.

Rasch, Bjørn Erik 2000, «Kan mindretallsregjeringene reguleres bort?» . Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2 2000 – 17. årgang.

Rasch, Bjørn Erik og Bernt Aardal 1994, «Bør regjeringen kunne skrive ut nyvalg?, i Bjørn Erik Rasch og Knut Midgaard (red), Representativt demokrati. Spilleregler under debatt . Scandinavian University Press, Oslo.

Report of the Constitution Review Group. Government of Irland, May 1996.

Riksdagens Faktablad nr. 1 November 1997, Val till riksdagen.

Rinnan, Andreas 1996, Lovgivning i Norge og i andre europeiske land om lokale folkeavstemninger og om kommunal inndeling. Rapport laget på oppdrag av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Rommetvedt, Hilmar 1998, «Kommune- og fylkestingsvalg: Lokaldemokrati eller riksgallupp?», i Audun Offerdal og Jacob Aars (red), Lokaldemokratiet: Status og utfordringer . Kommunenes Sentralforbund, Oslo.

Rokkan, Stein 1987, Stat, nasjon, klasse . Universitetsforlaget, Oslo.

Rose, Lawrence E og Per Arnt Pettersen 1998, «The Legitimacy of Local Government: What makes a difference?. Evidence from Norway». Paper prepared for presentation at session 15, «Citizens and Cities: How do Citizens Provide Input and Asesses Their Localities» of Research Committee 03 (Community Research) at the 14 th. Wolrd Congress of Sociology, Montreal, Canada, July 26 - August 1998.

Ruin, Olof 2000, «Folkomröstningars begränsade värde», i DMI skrift nr. 2 2000, Folkomröstning – en lokal fråga? . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Rule, Wilma og Joseph F. Zimmerman 1994, Electoral Systems in Comparative Perspective. Their impact on Women and minorities . Greenwood Press, London.

Raaum, Nina 1995 (red), Kjønn og politikk . Tano, Oslo.

Saglie, Jo 1997, «Strategivalg i politiske partier: En forskningsoversikt. Norsk Statsvitenskaplig Tidskrift.

Schmidt, Marcus 1993, Direkte demokrati i Danmark. Om indførelse af et elektronisk andetkammer . Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København.

Schmitter, Philippe C 1979, «Still the Century of Coporatism», i Philippe C. Schmitter og Gerhard Lehmbruch (red), Trends Towards Corporatist Intermediation . Sage, London.

Sejersted, Francis 1997, «Parlamentarismens suspensjon og embedsmannsstatens gjenkomst». Nytt Norsk Tidsskrift 1/1997.

Setälä, Maija 1999, Referendums and Democrativ Government. Normative Theory and the Analysis of Institutions . Basingstoke, London.

Shugart, Matthew S 1994, «Minroties Represented and Unrepresented», i Wilma Rule og Joseph F. Zimmerman (red), Electoral Systems in Comparative Perspective. Their Impact on Women and Minorities . Greenwood Press, London.

Siune, Karen, Palle Svensson og Ole Tonsgaard 1994, Fra et nej til et ja . Politica, Århus.

Skare, Audun 1998, «Jo mer lokalpolitikk, dess mindre partipolitikk», i Audun Offerdal og Jacob Aars (red), Lokaldemokratiet: Status og utfordringer . Kommunenes Sentralforbund, Oslo.

Skjeie, Hege 1997, «A Tale of Two Decades: The End og Male Political Hegemony», i Kaare Strøm og Lars Svåsand (red), Challenges to Political Parties. The Case of Norway . The University of Michigan Press, Michigan.

Skjeie, Hege og Helga Hernes 1997, «Mellom fag og feminisme: Kvinneforskning i statsvitenskap». Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift 3/97.

Solheim, Erik 1999, Nærmere . Millennium, Oslo.

Soininen, Martitta och Henry Bäck 1999, «Invandrarkandidaterna i personvalet», i SOU 1992:92, Premiär för personval .

SOU 1998:115, Lokala demokratiexperiment – exempel och analyse.

SOU 1993:21, Ökat personval. Bettänkande av personvalskommitten.

SOU 1993:90, Lokal demokrati i utveckling.

SOU 1999:12, Elektronisk demokrati, Skrift nr.16.

SOU 1999:64, Representativt demokrati, Skrift nr. 24.

SOU 1999:80, Demokratiopinioner, Skrift nr. 26.

SOU 1999:93, Det unga folkstyret, forskarvolym VI.

SOU 1999:117, IT i demokratins tjänst, Forskarvolym VII.

SOU 1999:126, Politikens medialisering, Forskarvolym III.

SOU 1999:130, Demokratins tro tjänare, Forskarvolym X.

SOU 1999:132, Valdeltagande i förändring, Forskarvolym XII.

SOU 2000:1, En uthållig demokrati. Politik för folkstyrelse på 2000-talet

Steinmo, Sven og Kathleen Thelen 1992, «Historical Institutionalism in Comparative Politics», i Sven Steinmo, Kathleen Thelen og Frank Longstreth (red), Structuring Politics, Historical Institutionalism in Comparative Analysis . Cambridge University Press, Cambridge.

St. meld nr. 32 (1994–95): Kommune- og fylkesinndelingen.

St. meld nr. 14 (1997–98): Om foreldremedverknad i grunnskulen

St.meld. nr 37 (1999 – 2000): Om omlegging av Postens ekspedisjonsnett

Strøm, Kaare 1990, Minority Government and Majority Rule . Cambridge University Press, Cambridge.

Strøm, Kaare 1994, «Oppløsningsrett og parlamentarisme: Et internasjonalt perspektiv», i Bjørn Erik Rasch og Knut Midgaard (red), Representativt demokrati. Spilleregler under debatt . Scandinavian University Press, Oslo.

Strøm, Kaare 1997, «Regjeringsansvarlighet og Demokrati», i Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch (red), Demokrati - Vilkår og virkninger . Fagbokforlaget, Bergen.

Strøm, Kaare, Ian Budge og Michael J. Laver 1994, «Constraints on Cabinet Formation in Parliamentary Democracies». American Journal og Political Science 38, 2.

Strøm, Kaare og Lars Svåsand 1997, Challenges to Political Parties. The Case of Norway . The University of Michigan Press, Michigan.

Strømsnes, Kristin 1993, Politisk deltakelse i Norge - Variasjoner over et tema. LOS-Senteret, rapport 9307.

Strømsnes, Kristin 1995, «Kjønn og politisk kunnskap», i i Nina C. Raaum (red), Kjønn og politikk . Tano, Oslo.

Sundberg, Jan 1989, «Premisser för politisk massmedlemskap: partierna i Danmark i en nordisk jämförelse». Politica 21. Nr. 3.

Sundberg, Jan 1990, «Introduktion», i Jan Sundberg og Sten Berglund (red), Finnish Democracy . The Finnish Science Association, Helsinki.

Sundberg, Jan 1999, «Massmedlemskapet: En tillgång eller belastning för partierna i Norden», i Karvonen, Lauri og Elisabeth Ljungberg 1999, Nordisk Demokrati i förändring . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Sundberg, 1999, «The enduring Scandinavian party system». Scandinavian Political Studies, 22, 221–241.

Svensson, Palle 1996, «Denmark: the Referendum as minority protection», i Michael Gallagher og Pier Vincenzo Uleri (red), The Referendum Experience in Europe . Macmillan, Basingstoke.

Svåsand, Lars 1994, «Partienes finansieringsmønster: Fra medlemmenes lommebøker til statsbudsjettet», i Knut Heidar og Lars Svåsand 1994 (red). Partiene i en brytningstid . Alma Mater, Bergen.

Sørensen, Rune 1989, «Det kommunale demokrati: En fortsettelse av rikspolitikken med andre midler». Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 3.

Särlvik, Bo 1983, «Scandinavia», i Vernon Bogdanor og David Butler (red), Democracy and Elections. Electoral Systems and Their Political Consequences . Cambridge University Press, Cambridge.

Togeby, Lise 1999, Et demokrati, som omfatter alle, der bor i Danmark? I Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgensen, Lise Togeby og Signild Vallgårda, Den Demokratiske Udfordring . Hans Reitzels Forlag, København.

Truman, David 1971, The Governmental Process . Second Edition. Alfred A. Knopf, New York.

Urwin, Derek 1977, Electoral Systems, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, Rapport nr. 1.

Valen, Henry 1985, «Valgsystemet», i Trond Nordby (red), Storting og regjering 1945–1985. Institusjoner – rekruttering . Kunnskapsforlaget, Oslo.

Valen, Henry 1988, «Norway: decentralization and group representation», i Michael Gallagher og Michael Marsh 1988, Candidate Selection in Comparative Perspective . Sage, London.

Valen, Henry 1994, Valgsystemet i Norge. Statsvetenskaplig Tidskrift , årg.97, 1994, nr. 1.

Valtekniska utredningen Ju 2000:2

”Vejledning om afholdelse af kommunale valg” (1997).

”Vejledning om afholdelse af folketingsvalg” (1998)

Vogt, Gunnar 1994, «Catch all-partiet: en analyse av det norske partisystemet», i Knut Heidar og Lars Svåsand (red), Partiene i en brytningstid , Alma Mater, Bergen.

Walin, Gunnar 1997, Det kommunala folkomröstningsinstitutet. SOU 1997:56 .

Walin, Gunnar 2000, «Det kommunala folkomröstningsinstitutet i tillämpning», i DMI skrift nr. 2 2000, Folkeomröstning – en lokal fråga? . Demokratiinstitutet, Sundsvall.

Ware, Alan 1996, Political Parties and Party Systems . Oxford University Press, Oxford.

Westersthål, Jörgen 1993, «Kommunundersökningen 1991, i SOU 1993:21, Ôkat personval , Bettänkande av personvalskommitten.

Woldendorp, Jaap, Hans Keman og Ian Budge (red) 1993, «Political data 1945–1990», Special issue of European Journal of Political Resarch , vol. 24, 1–120.

Wyller, Thomas Chr. 1992, Skal folket bestemme? Folkeavstemning som politisk prosess . Universitetsforlaget, Oslo.

Wängerud, Lena 1999, «Kön och personröstning», i SOU 1999:92, Premiär för personval .

Zimmerman, Joseph F. 1994, «Equity in Representation for Women and Minorities», i Wilma Rule og Joseph F. Zimmerman (red), Electoral Systems in Comparative Perspective. Their Impact on Women and Minorities . Greenwood Press, London.

Aardal, Bernt 1993, Energi og miljø. Nye stridsspørsmål i møte med gamle strukturer . Rapport 93:15. Institutt for samfunnsforskning, Oslo.

Aardal, Bernt 1998: Electoral Systems in Norway 1814–1997 , Paper presented at the UCI Conference on Evolution of Electoral Systems and Party Systems in the Nordic Countries, Laguna Beach, California, December 12–13, 1997.

Aardal, Bernt 1998: Utskrift frå CELIUS. Undervisningsopplegg om valg og valgordninger.

Aardal, Bernt og Henry Valen 1995, Konflikt og opinion . NKS-Forlaget, Oslo.

Aardal, Bernt og Henry Valen 1997, «The Storting Elections of 1989 and 1993: Norwegian Politics in Perspective, i Kaare Strøm og Lars Svåsand (red), Challenges to Political Parties. The Case of Norway . The University of Michigan Press, Michigan.

Aardal, Bernt (m.fl) 1999, Velgerne i 90-årene . NKS- Forlaget, Oslo.

Aars, Jacob 1998, Rekruttering og personskifte i lokalpolitikken. En sammenligning av Finland og Norge . Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, rapport nr. 58 (1998).

Aars, Jacob 2000, Brukerundersøkelser som demokrativerktøy. En praktisk og kritisk idehåndbok . Kommunenes Sentralforbund, Oslo.

Åström, Joachim 1999, «Digitalt demokrati? Ideer och strategier i lokal IT-politik?», i SOU 1999:117, IT i demokratins tjänst .

Til dokumentets forside