NOU 2001: 3

Velgere, valgordning, valgte

Til innholdsfortegnelse

1 Forslag til endringer i Grunnloven §§ 54, 63, 68, 71, 79 og 112 (fremmet 27. september 2000)

Alternativ nr. 1:

§ 54 skal lyde:

Valgthingene holdes i Almindelighed i det fjerde Kaldenderaar som følger efter det foregaaende ordinære Valg. De skulle være tilendebragte inden September Maaneds Udgang.

Kongen alene eller Storthinget med et Flertal af sine Medlemmer kan dog til enhver Tid beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing, før dettes ordinære Funktionstid er ude. Beslutningen skal indeholde Bestemmelse om Tiden for Afholdelse af Valgthingene, hvilke ikke skulle paabegyndes før tidligst seksti Dage efter Beslutningens Kundgjørelse. At saadant ekstraordinært Valg bliver holdt, bevirker ingen Udsættelse af det dernæst følgende ordinære Valg.

I § 63 første ledd skal bokstav b lyde:

Han har mødt som Repræsentant paa mindst to Storthing efter forrige Valg.

I § 68 tilføyes som nytt annet ledd:

Saafremt nyt Valg besluttes i Henhold til § 54 andet Led, skal denne Beslutning tillige indeholde Bestemmelse om Dagen for det nyvalgte Storthings Sammentræden.

§ 71 skal lyde:

Storthingets Medlemmer fungere i Almindelighed som saadanne i fire paa hinanden følgende aar.

Bliver der i Overensstemmelse med § 54 andet Led holdt ekstraordinært Valg til nyt Storthing, fungere de tidligere valgte Medlemmer af Storthinget indtil det nyvalgte Storthing træder sammen. De saaledes nyvalgte Medlemmer af Storthinget skulle fungere, indtil den ordinære Funktionstid for det tidligere valgte Storthing er ude.

§ 79 skal lyde:

Er en Lovbeslutning bleven uforandret antagen af to Storthing, sammensatte efter to forskjellige Valg og indbyrdes adskilte ved mindst to og mest tre mellemliggende Storthing, uden at afvigende Lovbeslutning i Mellemtiden fra den første til den sidste Antagelse af noget Storthing er bleven fattet, og den da forelægges Kongen med Begjæring, at Hans Majestæt ikke vil negte en Lovbeslutning sin Sanktion, som Storthinget efter det modneste Overlæg anser for gavnlig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanktion ikke paafølger, inden Storthinget adskilles.

§ 112 skal lyde:

Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslag derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Dersom nyt Valg overensstemmende med § 54 andet Led besluttes, skal de Forslag, som da maatte foreligge uden at blive afgjorte før Valget, overgaa til Behandling paa første eller andet Storthing efter Valget. De Forslag som ere fremsatte overensstemmende med første Leds første Punktum, maa, for at kunne behandles i den paafølgende Periode, være indkomne til Storthinget og kundgjorte ved Trykken senest tre Maaneder før Valgthingenes Paabegyndelse, og kunne først behandles i den paafølgende Periode paa et Storthing, som er adskilt fra det Storthing, hvortil Forslaget indkom, med mindst eet mellemliggende Storthing.

Forandringen maa aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes fattet Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Alternativ nr. 2:

Som alternativ nr. 1, unntatt at § 54 annet ledd første punktum skal lyde:

Kongen kan dog til enhver Tid beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over hele Riget til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing før dettes ordinære Funktionstid er ude.

Alternativ nr. 3:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at følgende bestemmelser skal lyde:

§ 54:

Valgthingene holdes i Almindelighed i det fjerde Kalenderaar som følger efter det foregaaende Valg. De skulle være tilendebragte inden September Maaneds Udgang.

Kongen alene eller Storthinget med et Flertal af sine Medlemmer kan dog til enhver Tid beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing, før dettes ordinære Funktionstid er ude. Beslutningen skal indeholde Bestemmelse om Tiden for Afholdelse af Valgthingene, hvilke ikke skulle paabegyndes før tidligst seksti Dage efter Beslutningens Kundgjørelse.

§ 71 annet ledd:

Bliver der i Overensstemmelse med § 54 andet Led holdt ekstraordinært Valg til nyt Storthing, fungere de tidligere valgte Medlemmer af Storthinget indtil det nyvalgte Storthing træder sammen, og de nyvalgte Medlemmer indtil endda en ny Stortingsperiode tager til efter det næst paafølgende Valg.

Alternativ nr. 4:

Som alternativ nr. 3, bortsett fra at § 54 annet ledd skal lyde:

Kongen kan dog til enhver Tid beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing, før dettes ordinære Funktionstid er ude. Beslutningen skal indeholde Bestemmelse om Tiden for Afholdelse af Valgthingene, hvilke ikke skulle paabegyndes før tidligst seksti Dage efter Beslutningens Kundgjørelse.

Alternativ nr. 5:

Som alternativ nr. 3, bortsett fra at følgende bestemmelser skal lyde:

§ 54 annet og tredje ledd:

Har Statsraadet faaet et Flertal mod sig under en Afstemning i Storthinget, kan dog Kongen inden otte Dage derefter beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing, før dettes ordinære Funktionstid er ude.

Beslutningen om ekstraordinært Valg skal indeholde Bestemmelse om Tiden for Afholdelse af Valgthingene, hvilke ikke skulle paabegyndes før tidligst seksti Dage efter Beslutningens Kundgjørelse. Det dernæst følgende ordinære Valg holdes ikke senere end ved Udløbet af den ordinære Valgperiode, som blev afbrudt af det ekstraordinære Valg, medmindre der før dette Valg ved Lov bestemmes, at den nye Valg- og Funktionsperiode skal være undergiven den almindelige Regel.

I § 71 annet ledd skal det istedenfor»§ 54 andet Led» stå:

«§ 54 andet og tredie Led».

Alternativ nr. 6 a:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd skal lyde:

Har Statsraadet faaet et Flertal mod sig under en Afstemning i Stortinget, kan dog Kongen efter Samtykke givet af Storthinget med et Flertal af dets Medlemmer beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing, før dettes ordinære Funktionstid er ude.

Alternativ nr. 6 b:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Har Statsraadet faaet et Flertal mod sig under en Afstemning i Storthinget, kan dog Kongen, naar Storthinget med to Trediedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, beslutte,

Alternativ nr. 6 c:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Har Statsraadet faaet et Flertal mod sig under en Afstemning i Storthinget, kan dog Kongen, naar Storthinget med tre Fierdedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, beslutte,

Alternativ nr. 6 d:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Har Statsraadet faaet et Flertal mod sig under en Afstemning i Storthinget, kan dog Kongen, naar Storthinget med fire Femtedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, beslutte,

Alternativ nr. 7 a:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med et Flertal af sine Medlemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 7 b:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med to Trediedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 7 c:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med tre Fierdedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 7 d:

Som alternativ nr. 5, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med fire Femtedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 8 a:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med et Flertal af sine Medlemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 8 b:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med to Trediedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 8 c:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med tre Fierdedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 8 d:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at § 54 annet ledd innledes slik:

Kongen kan dog, dersom Storthinget med fire Femtedele af de afgivne Stemmer har givet sit Samtykke, til enhver Tid beslutte,

Alternativ nr. 9:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at § 54 annet ledd første punktum skal lyde:

Storthinget kan dog til enhver tid med et Flertal af sine Medlemmer beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing, før dettes ordinære Funktionstid er ude.

Alternativ nr. 10:

Som alternativ nr. 3, bortsett fra at § 54 annet ledd første punktum skal lyde som i alternativ nr. 9.

Alternativ nr. 11:

Som alternativ 1, bortsett fra at § 54 annet ledd første og annet punktum skal lyde:

Kongen kan dog, dersom det ansees nødvendigt for at kunne vælge et Statsraad som har Støtte fra et Flertal i Storthinget, beslutte, at der skal afholdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing før dettes ordinære Funktionstid er ude. Slikt ekstraordinært Valg bør afholdes inden tre Maaneder, efterat Beslutningen er tagen.

Alternativ nr. 12:

Som alternativ 11, bortsett fra at § 54 annet ledd annet punktum skal lyde:

Kongen bestemmer, hvilken Dag ekstraordinært Valg bør afholdes.

Alternativ nr. 13:

Som alternativ 5, bortsett fra følgende:

I § 54 tilføyes et fjerde ledd, som skal lyde:

Kongen kan, dersom det ansees nødvendigt for at kunne vælge et Statsraad som har Støtte fra et Flertal i Storthinget, beslutte, at der skal holdes ekstraordinært Valg over det hele Rige til nyt Storthing, som skal afløse det tidligere valgte Storthing før dettes ordinære Funktionstid er ude. Saadant ekstraordinært Valg bør afholdes inden tre Maaneder efterat Beslutningen er tagen.

At saadant ekstraordinært Valg bliver holdt, bevirker ingen Udsættelse af det dernæst følgende ordinære Valg.

I § 71 annet ledd skal det i stedet for «§ 54 andet Led» stå «§ 54 andet, tredie og fjerde Led».

Alternativ nr. 14:

Som alternativ 13, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Kongen bestemmer, hvilken Dag ekstraordinært Valg bør afholdes.

Alternativ nr. 15:

Som alternativ 6 a, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 16:

Som alternativ 15, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 17:

Som alternativ 6 b, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 18:

Som alternativ 17, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 19:

Som alternativ 6 c, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 20:

Som alternativ 19, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 21:

Som alternativ 6 d, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 22:

Som alternativ 21, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 23:

Som alternativ 7 a, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 24:

Som alternativ 23, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 25:

Som alternativ 7 b, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 26:

Som alternativ 25, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 27:

Som alternativ 7 c, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 28:

Som alternativ 27, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 29:

Som alternativ 7 d, bortsett fra at § 54 fjerde ledd og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 13.

Alternativ nr. 30:

Som alternativ 29, bortsett fra at § 54 fjerde ledd annet punktum skal lyde som i alternativ 14.

Alternativ nr. 31:

Som alternativ 8 a, bortsett fra at det i § 54 tilføyes et tredje ledd som skal lyde som § 54 fjerde ledd i alternativ 13, og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 5.

Alternativ nr. 32:

Som alternativ 31, bortsett fra at § 54 tredje ledd annet punktum skal lyde som fjerde ledd annet punktum i alternativ 14.

Alternativ nr. 33:

Som alternativ 8 b, bortsett fra at § 54 tredje ledd skal lyde som § 54 fjerde ledd i alternativ 13, og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 5.

Alternativ nr. 34:

Som alternativ 33, bortsett fra at § 54 tredje ledd annet punktum skal lyde som fjerde ledd annet punktum i alternativ 14.

Alternativ nr. 35:

Som alternativ 8c, bortsett fra at § 54 tredje ledd skal lyde som § 54 fjerde ledd i alternativ 13 og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 5.

Alternativ nr 36:

Som alternativ 35, bortsett fra at § 54 tredje ledd annet punktum skal lyde som fjerde ledd annet punktum i alternativ 14.

Alternativ nr. 37:

Som alternativ 8d, bortsett fra at § 54 tredje ledd skal lyde som § 54 fjerde ledd i alterntiv 13 og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 5.

Alternativ nr. 38:

Som alternativ 37, bortsett fra at § 54 tredje ledd annet punktum skal lyde som fjerde ledd annet punktum i alternativ 14.

Alternativ nr. 39:

Som alternativ 9, bortsett fra at § 54 tredje ledd skal lyde som § 54 fjerde ledd i alternativ 13 og § 71 annet ledd skal lyde som i alternativ 5.

Alternativ nr. 40:

Som alternativ 39, bortsett fra at § 54 tredje ledd annet punktum skal lyde som fjerde ledd annet punktum i alternativ 14.

Til dokumentets forside