NOU 2001: 3

Velgere, valgordning, valgte

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til endringer i Grunnloven §§ 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og 82 (fremmet 27. september 2000)

Forslag A:

§ 50 første ledd skal lyde:

Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, som senest i det Aar, Valgthinget holdes, have fyldt 18 Aar.

Forslag B:

§ 50 tredje ledd oppheves.

Forslag C:

§ 53 pkt d oppheves.

Forslag D:

§ 57 skal lyde:

Alternativ nr. 1:

Det Antal Storthingsrepræsentanter, som bliver at vælge, bestemmes til 169.

Riget inddeles i 19 Valgdistrikter.

150 af Storthingsrepræsentanterne blive at vælge som Distriktsrepræsentanter og de øvrige 19 som Udjævningsrepræsentanter.

Ethvert Valgdistrikt skal have 1 Udjævningsmandat.

Det Antal Storthingsrepræsentanter, der bliver at vælge fra hvert Valgdistrikt, bestemmes paa Grundlag af en Beregning af Forholdet mellem Antal Indvaanere i hvert Distrikt og Antal Indvaanere i det hele Rige. Beregningen bliver at foretage hvert ottende Aar.

Nærmere Bestemmelser om Rigets Inddeling i Valgdistrikter og Storthingsmandaternes Fordeling paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov.

Alternativ nr. 2:

Det Antal Storthingsrepræsentanter, som bliver at vælge, bestemmes til 169.

Riget inddeles i 19 Valgdistrikter.

150 af Storthingsrepræsentanterne blive at vælge som Distriktsrepræsentanter og de øvrige 19 som Udjævningsrepræsentanter.

Ethvert Valgdistrikt skal have 1 Udjævningsmandat.

Det Antal Storthingsrepræsentanter, som bliver at vælge fra hvert Valgdistrikt, bestemmes paa Grundlag af en Beregning af Forholdet mellem hvert Distrikts Antal Indvaanere samt Areal, og det hele Riges Antal Indvaanere samt Areal, naar hver Indvaaner giver 1 Point og hver Kvadratkilometer giver 1,8 Point. Beregningen bliver at foretage hvert ottende Aar.

Nærmere Bestemmelser om Rigets Inddeling i Valgdistrikter og Storthingsmandaternes Fordeling paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov.

Alternativ nr. 3:

Som alternativ 2, bortsett fra at i femte ledd skal det i stedet for «1,8 Point» stå «1,6 Point».

Alternativ nr. 4:

Som alternativ 2, bortsett fra at i femte ledd skal det i stedet for «1,8 Point» stå «1,4 Point».

Alternativ nr. 5:

Som alternativ 2, bortsett fra at i femte ledd skal det i stedet for «1,8 Point» stå «1,2 Point».

Alternativ nr. 6:

Som alternativ 2, bortsett fra at i femte ledd skal det i stedet for «1,8 Point» stå «1,0 Point».

Alternativ nr. 7:

Som alternativ 1, bortsett fra at sjette ledd bortfaller og femte ledd skal lyde:

Bestemmelser om Rigets Inddeling i Valgdistrikter og Storthingsmandaternes Fordeling paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov. Forat en slik Lovbeslutning skal blive gyldig, maa den vedtages af Odelsthinget med to Trediedeles Flertal, baade ved første og eventuel anden Gangs Behandling. I Lagthinget maa et Forslag til Anmærkning ved Odelsthingets Beslutning ikke opnaa mer end en Trediedel af Stemmerne. Ved eventuel anden Gangs Behandling i Lagthinget maa et Forslag om Forkastelse af Odelsthingets Beslutning ikke opnaa mer end en Trediedel af Stemmerne.

Alternativ nr. 8:

Som alternativ 1, bortsett fra at femte ledd bortfaller.

Alternativ nr. 9:

Som alternativ 1, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 10:

Som alternativ 2, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 11:

Som alternativ 3, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 12:

Som alternativ 4, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 13:

Som alternativ 5, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 14:

Som alternativ 6, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 15:

Som alternativ 7, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Alternativ nr. 16:

Som alternativ 8, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

Riget inddeles i Valgdistrikter.

Forslag E:

§ 58 skal lyde:

Valgthingene afholdes særskilt for hver Kommune. Paa Valgthingene stemmes der direkte paa Storthingsrepræsentanter med Varamænd for det hele Valgdistrikt.

Forslag F:

§ 59 skal lyde:

Alternativ nr. 1:

Valget af Distriktsrepræsentanter foregaar som Forholdstalsvalg, og Mandaterne fordeles immellem Partierne efter nedenstaaende Regler.

De sammenlagte Stemmetal for hvert Parti inden de enkelte Valgdistrikter blive at dele med 1,4; 3; 5 og 7 og saaledes videre indtil Stemmetalet er delt saa mange Gange som det Antal Mandater vedkommende Parti kan forventes at faa. Det Parti, der efter det Foranstaaende faar den største Kvotient, tildeles det første Mandat, medens det næste Mandat tilfalder det Parti, der har den næst største Kvotient, og saaledes videre, indtil alle Mandater ere fordelede.

Listeforbund er ikke tilladt.

Udjævningsmandaterne fordeles immellem de i Udjævning deltagende Partier paa Grundlag af Forholdet mellem de sammenlagte Stemmetal for de enkelte Partier i det hele Rige i det Øiemed at opnaa størst mulig Forholdsmessighed Partierne imellem. Ved en tilsvarende Anvendelse for det hele Rige og for de i Udjævningen deltagende Partier af Reglerne om Fordelingen af Distriktsmandaterne angives, hvor mange Storthingsmandater hvert Parti i alt skal have. Partierne faar sig derefter tildelt saa mange Udjævningsmandater, at de tilsammen med de allerede tildelede Distriktsmandater udgjøre et saa stort Antal Storthingsmandater som vedkommende Parti efter den foranstaaende Angivelse skal have. Har et Parti allerede ved Fordelingen af Distriktsmandaterne faaet et større Antal Mandater, end hvad det efter foranstaaende Angivelse skal have, skal der foretages ny Fordeling af Udjævningsmandaterne udelukkende mellem de øvrige Partier, saaledes at der bortsees fra det Stemmetal og de Distriktsmandater, som det først nævnte Parti har opnaaet.

Intet Parti kan tildeles noget Udjævningsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

Nærmere Bestemmelser om Fordelingen af Partiernes Udjævningsmandater paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov.

Alternativ nr. 2:

Valget af Distriktsrepræsentanter foregaar som Forholdstalsvalg og Mandaterne fordeles mellem Partierne efter nedenstaaende Regler.

De sammenlagte Stemmetal for hvert Parti inden de enkelte Valgdistrikter blive at dele med 1,4; 3; 5 og 7 og saaledes videre, indtil Stemmetallet er delt saa mange Gange, som det Antal Mandater, vedkommende Parti kan forventes at faa.

Listeforbund er ikke tilladt.

Udjævningsmandaterne fordeles mellem de i Udjævning deltagende Partier paa Grundlag af Forholdet mellem de sammenlagte Stemmetal for de enkelte Partier i det hele Rige i det Øiemed at opnaa størst mulig Forholdsmessighed Partierne imellem. Ved en tilsvarende Anvendelse for det hele Rige og for de i Udjævningen deltagende Partier af Reglerne om Fordelingen af Distriktsmandaterne, angives hvor mange Storthingsmandater hvert Parti ialt skal have. Partierne faar sig derefter tildelede saa mange Udjævningsmandater, at de tilsammen med de allerede tildelte Distriktsmandater udgjøre et saa stort Antal Storthingsmandater, som vedkommende Parti efter den foranstaaende Angivelse skal have.

Intet Parti kan tildeles noget Udjævningsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

Nærmere Bestemmelser om Fordelingen af Partiernes Udjævningsmandater paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov.

Alternativ nr. 3:

Som alternativ 1, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 4:

Som alternativ 2, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 5:

Som alternativ 1, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende tredje punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 3 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

Alternativ nr. 6:

Som alternativ 2, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende annet punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 3 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

Alternativ nr. 7:

Som alternativ 1, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende tredje punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

Alternativ nr. 8:

Som alternativ 2, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende annet punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige.

Alternativ nr. 9:

Som alternativ 5, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 10:

Som alternativ 6, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 11:

Som alternativ 7, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 12:

Som alternativ 8, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 13.:

Som alternativ 1, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende tredje punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 12 Procent af det samlede Stemmetal.

Alternativ nr. 14:

Som alternativ 2, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende annet punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 12 Procent af det samlede Stemmetal.

Alternativ nr. 15:

Som alternativ 13, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 16:

Som alternativ 14, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 17.:

Som alternativ 1, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende tredje punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 10 Procent af det samlede Stemmetal.

Alternativ nr. 18:

Som alternativ 2, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende annet punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 10 Procent af det samlede Stemmetal.

Alternativ nr. 19:

Som alternativ 17, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 20:

Som alternativ 18, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 21:

Som alternativ 1, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende tredje punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 8 Procent af det samlede Stemmetal.

Alternativ nr. 22:

Som alternativ 2, bortsett fra at i annet ledd skal tilføyes følgende annet punktum:

Intet Parti kan tildeles noget Distriktsmandat medmindre det har faaet mindst 4 Procent af det samlede Stemmetal for det hele Rige, uden fra Valgdistrikt hvor det har faaet mindst 8 Procent af det samlede Stemmetal.

Alternativ nr. 23:

Som alternativ 21, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 24:

Som alternativ 22, bortsett fra at det i femte ledd i stedet for «4 Procent» skal stå «3 Procent».

Alternativ nr. 25:

Som alternativ 3, bortsett fra at andre ledd skal lyde:

De sammenlagte Stemmetal for hvert Parti inden de enkelte Valgdistrikter bliver at dele med 1,2; 3; 5 og 7 og saaledes videre indtil Stemmetalet er delt saa mange Gange som det Antal Mandater vedkommende Parti kan forventes at faa.

Alternativ nr. 26:

Som alternativ 1, bortsett fra at siste ledd skal lyde:

Nærmere Bestemmelser om Fordelingen af Partiernes Udjævningsmandater paa Valgdistrikterne fastsættes ved Lov. Forat en slik Lovbeslutning skal blive gyldig, maa den vedtages af Odelsthinget med to Trediedeles Flertal, baade ved første og eventuel anden Gangs Behandling. I Lagthinget maa et Forslag til Anmærkning ved Odelsthingets Beslutning ikke opnaa mer end en Trediedel af Stemmerne. Ved eventuel anden Gangs Behandling i Lagthinget maa et Forslag om Forkastelse af Odelsthingets Beslutning ikke opnaa mer end en Trediedel af Stemmerne.

Alternativ nr. 27:

Som alternativ 2, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 28:

Som alternativ 3, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 29:

Som alternativ 4, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 30:

Som alternativ 5, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 31:

Som alternativ 6, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 32:

Som alternativ 7, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 33:

Som alternativ 8, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 34:

Som alternativ 9, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 35:

Som alternativ 10, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 36:

Som alternativ 11, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 37:

Som alternativ 12, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 38:

Som alternativ 13, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 39:

Som alternativ 14, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 40:

Som alternativ 15, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 41:

Som alternativ 16, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 42:

Som alternativ 17, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 43:

Som alternativ 18, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 44:

Som alternativ 19, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 45:

Som alternativ 20, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 46:

Som alternativ 21, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 47:

Som alternativ 22, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 48:

Som alternativ 23, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Alternativ nr. 49:

Som alternativ 24, bortsett fra at siste ledd skal lyde som i alternativ 26.

Forslag G:

§ 61 skal lyde:

Ingen kan vælges til Repræsentant uden at være Stemmeberettiget.

Forslag H:

§ 62 skal lyde:

Alternativ nr. 1:

De Embedsmænd, der ere ansatte ved Statsraadets Kontorer, Statssekretærerne dog undtagne, kunne ikke vælges til Repræsentanter. Det samme gjælder Høiesterets Medlemmer, og Tjenestemænd, der ere ansatte ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet.

Statsraadets Medlemmer kunne ikke møde paa Storthinget som Repræsentanter, saalænge de have Sæde i Statsraadet. Statssekretærerne kunne ikke møde paa Storthinget, saalænge de beklæde deres Embeder. Ei heller kunne de politiske Raadgivere ved Statsraadets Kontorer møde paa Storthinget, saalænge de indehave deres Stillinger.

Alternativ nr. 2:

Som alternativ nr. 1, men andre ledd tredje punktum skal lyde:

Ei heller kunne politiske Raadgivere og andre Tjenestemænd ved Statsraadets Kontorer møde paa Storthinget, saalænge de indehave deres Stillinger.

Alternativ nr. 3:

Som alternativ nr. 1, men andre ledd tredje punktum skal lyde:

Ei heller kunne Tjenestemænd ved Statsraadets Kontorer møde paa Storthinget, saalænge de indehave deres Stillinger.

Alternativ nr. 4:

De Tjenestemænd, der ere ansatte ved Statsraadets Kontorer, Statssekretærerne og de politiske Raadgivere dog undtagne, kunne ikke vælges til Repræsentanter. Det samme gjælder Høiesterets Medlemmer, og Tjenestemænd, der ere ansatte ved Diplomatiet eller Konsulatvæsenet.

Statsraadets Medlemmer kunne ikke møde paa Storthinget som Repræsentanter, saalænge de have Sæde i Statsraadet. Ei heller kunne Statssekretærerne møde som Repræsentanter, saalænge de beklæde deres Embeder, og de politiske Raadgivere ved Statsraadets Kontorer kunne ikke møde paa Storthinget, saalænge de indehave deres Stillinger.

Forslag I:

§ 63 første ledd bokstav c oppheves.

Forslag J:

§ 82 skal lyde:

Alternativ nr. 1:

Storthinget kan bestemme, at en Sag, der kræver Afgørelse efter § 93, forelægges de Stemmeberettigede i en Folkeafstemning. Resultatet af Folkeafstemningen er bindende for Storthinget, dersom mindst 50 Procent af de Stemmeberettigede har afgitt Stemme. Nærmere Bestæmmelser om Folkeafstemningen fastsettes ved Lov.

Alternativ nr. 2:

Som alternativ nr. 1, men første punktum skal lyde:

Storthinget kan bestemme at en Sag, der vurderes at være af særdeles stor Vigtighed, forelægges de Stemmeberettigede i en Folkeafstemning.

Alternativ nr. 3:

Som alternativ nr. 1, men andre punktum skal lyde:

Resultatet af Folkeafstemningen er bindende for Storthinget, dersom mindst 70 Procent af de Stemmeberettigede har afgitt Stemme.

Alternativ nr. 4:

Som alternativ nr. 2, men andre punktum skal lyde:

Resultatet af Folkeafstemningen er bindende for Storthinget, dersom mindst 70 Procent af de Stemmeberettigede har afgitt Stemme.

Alternativ nr. 5:

Som alternativ nr. 1, bortsett fra at første punktum innledes slik:

Storthinget kan, med to Trediedeles Flertal, bestemme, …

Alternativ nr. 6:

Som alternativ nr. 2, bortsett fra at første punktum innledes slik:

Storthinget kan, med to Trediedeles Flertal, bestemme, …

Alternativ nr. 7:

Som alternativ nr. 3, bortsett fra at første punktum innledes slik:

Storthinget kan, med to Trediedeles Flertal, bestemme, …

Alternativ nr. 8:

Som alternativ nr. 4, bortsett fra at første punktum innledes slik:

Storthinget kan, med to Trediedeles Flertal, bestemme, …

Til dokumentets forside